En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 45356 sonuçtan 41711 - 41720 arası görüntüleniyor.
Celaleddin Vatandaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
809,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Bugünün kitleleri, belirli bir hayat tarzını benimseyerek, onun ilke ve özelliklerine göre yaşamayı, o hayat tarzını belirleyen(ler)e ibadet manasına geldiğini düşünmez kılınmış, ibadetten bir varlığın önünde secdeye varmayı anlar olmuşlardır. Oysa ibadet, Kur'ani manasıyla daha farklı olup doğrudan hayat tarzıyla ilgilidir. Elbetteki birisine secde etmek de ibadettir; bunda tereddüt yok. Ancak bu, ibadetin küçük bir bölümüdür. İbadet, esas itibarıyla bütün bir hayatı kapsar ve hayatın tüm özelliklerini etkisi altına alır.
Şahımerdan Sarı
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,08 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,81 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
İslam fıkıhının, dinin ve dünya görüşünün kaynağı hiç kuşkusuz Kitap ( Kur’an-ı Kerim) ve Sünnettir. Kur’an temellendirdiği İslam’ın ilke ve kurumlarının, anlatım ve hayata geçirilmesi işlevi Hz. Peygamber’in tebliğ ve beyan görevinin tabii sonucudur. Bu açıdan bakılınca Sünnet, bize sadece kulluk görevlerimizi değil, hayatı yani dünya ve ahreti bir bütün olarak ve kulluk çerçevesine ters düşmeyecek şekilde değerlendirmeyi örneklendiren bir kaynaktır. Sünnet’in tanım ve tanıtım farklılıkları bir yana, onun aydınlatıcı ve kurucu niteliği ve işlevi üzerinde durulduğu zaman Yusuf el- Karadavi’nin Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet başlığının ne derece isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ziyaeddin El-Kudsi
metin - Türkçe
2 Ayrım
682,16 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Yusuf B. İsmail En-Nebhânî
metin - Türkçe
1 Ayrım
791,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Casim Avcı
metin - Türkçe
1 Ayrım
664,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği son elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber sıfatıyla ilahî mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir beşer, eğitimci, aile reisi, hâkim, kumandan ve devlet başkanı olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve örnek bir kişilik sergilemiştir. Hz. Peygamber hakkında nisbeten çok yönlü bilgi vermeyi amaçlayan bu kitapta, onun genel olarak hayatı; yüce ahlâkı, günlük yaşantısı ve ibadetleri; ailevî, siyasî, hukukî ve askerî kişiliği; Kur'an'a göre konumu, mucizeleri ve insanlığa örnek oluşu; İslâm kültür tarihi boyunca algılanışı ve ona dair sanat ve edebiyat eserleri gibi çeşitli konular ele alınmaktadır.
Werner G. Jeanrond
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,11 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
ll Teolojik hermenötik, Tanrı kelamının tarihle olan ilişkisi, Tanrı kelamının bize ulaşmasında vahyin ya da tarihsel hadiselerin aracılık yapıp yapamayacağı meselesi gibi konularla ilgili olan bir disiplindir. Yahudi-Hıristiyan geleneğinin oluşumunda büyük bir rol oynayan hermenötik tartışmaların kökeni, Yunan mitolojileri hakkındaki felsefi ve teolojik yorumlara dayanır. Bununla birlikte, Hıristiyanlığın başlangıcından itibaren teolojinin felsefeyi kendi bünyesine dahil etmesinden dolayı, teolojik tartışmalardan bağımsız olarak felsefi hermenötik gelişememiştir. Diğer taraftan Aydınlanma felsefesiyle birlikte ortaya çıkan tarihsel eleştiri yöntemleri, modern Hermenötiğin ilk adımları olarak görünürken, artık felsefi hermenötikten bağımsız bir teolojik hermenötiğin varlığının söz konusu olamayacağı anlayışı kabul görmektedir. Bununla birlikte acaba antik hermenötik ve modern hermenötik arasında bir süreklilikten mi yoksa kopuştan mı söz edilmelidir? Werner Jeanrond bize bu konuda son derece aydınlatıcı bir argüman sunar. Jeanrond, adına eleştirel hermenötik dediği yöntemin, hermenötiğin bütün tarihi boyunca tutarlı bir yol izlediğini iddia eder. Bu bakımdan elinizdeki eser, klasik hermenötiğin eleştiri öncesi bir çağa ait olduğu iddiasını çökertmekte ve eleştiri öncesi-eleştiri sonrası gibi kategorilerin hatalı olduğunu savunmaktadır. Diğer taraftan Jeanrond, hermenötiğin teolojik anlayışın bütünü üzerinde egemenlik kurabilecek kadar abartılmaması gerektiğini düşünür. Ona göre, hermenötik, sadece Tanrı ve beşeri gelenek arasındaki ilişkiyi anlayabilmemiz konusunda bize yardımcı olabilir. Bir başka deyişle elinizdeki eserin gayesi, hermenötiğin, özellikle ilahiyatçıların ufkunu genişletmeye yarayan bir disiplin olarak anlaşılması gerektiğini göstermektir.
Cevher Şulul
metin - Türkçe
1 Ayrım
600,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Metafizik felsefenin en temeli en ilgi çekici bölümüdür. Çünkü metafiziğin gerisinde dünyayı açıklama, dünya içinde insanın konumunu anlamlı kılma diyebileceğimiz evrensel bir gereksinme vardır. İnsan dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini, Tanrı ve tabiatını, Tanrı'nın alem ile ilişkisini ele alan bu ve benzeri sorulara cevap verebilen metafizik ilmine ilgisiz kalamaz. Bu çalışmada yazar ilk İslam filozofu Kindi'nin metafizik konusundaki görüşlerini incelemiştir. Kindi'nin metafizik alanındaki yaklaşımı önemlidir. Zira Kindi, İslam dünyasında ilk defa Yunan felsefesi ile ilgili eserleri inceleyip yorumlamış, bunları İslam'ın potasında eriterek kendisinden sonra gelen filozoflara öncülük etmiş ve Meşşai felsefenin temellerini atmıştır.
Vehbi Karakaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
320,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
'İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım"ayetinin sırlarını kurcalayan Karakaş,Namazın nasıl ından önce 'niçin'iin bilmemiz gerektiğini ifade ediyor. "Evrende en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.
Vecdi Akyüz
metin - Türkçe
1 Ayrım
197,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Mukayeseli İbadetler İlmihali (İslam Fıkhında İbadetler) adıyla ilk basımı 1995 yılında yapılan bu dizi, içeriğine çok fazla dokunmadan sadece sistematik yapısı gözden geçirilerek yeni bir düzenlemeyle elinizde bulunuyor. Bu düzenlemeye göre, hepsi bir bütünlük içinde, dört ayrı cilt oluşturuldu: 1) Namaz, 2) Oruç, Yemin, Adak ve Kefâret, 3) Zekât, 4) Hac, Umre ve Kurban. Böylece dizi, hem ihtiyaca göre teker teker, hem de bütün halinde edinilebilme imkânı veriyor. İlk basımından itibaren çok sayıda ailenin başvuru kitapları arasında yer alan bu dizi, beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştı. İbadetler konusuna çok geniş ve ayrıntılı biçimde yer veren bir çalışma olması dolayısıyla, pek çok eserin ve çalışmanın başvuru kaynakları arasında yer aldı. Dizgesi, yöntemi, yalın ve anlaşılır dili, çizimleri ve mukayeseli tabloları özellikle çok takdir gördü. Bütün bu yönleri korunarak, esere yepyeni bir görünüm kazandırıldı. Prof. Dr. VECDİ AKYÜZ

Sayfalar