En Son Eklenenler

Toplam 35427 sonuçtan 26261 - 26270 arası görüntüleniyor.
 • Fatma Dalay Küçükkurt
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  208,40 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sinema
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  'Sinemada Anlatı ve Türler' adlı derleme kitaptaki bölümler, gerek sinemaya ilgi duyan gerekse meslekten okurlar için bir araya getirildi. Fatma Dalay Küçükkurt, film anlatısının 'çatışması' ve 'gerilim' oluşturacak biçimde nasıl yapılandırılabileceğini inceledi. Aslıhan Doğan Topçu, zaman kavramını tanımlayıp, geleneksel ve çağdaş anlatılar ile örneklendirdi. Ahmet Gürata, sinemasal zamanı, 1990'ların postmodern dünya sinemasında karekterlerin bakış açısı ile ilişkilendirdi. Deniz Girginkoç, kara film türünün ortaya çıkış koşullarını sunarken, filmlerde iletilen Amerikan toplum değerlerini irdeledi. Gürhan Topçu, korku sinemasının yapısal formülleri hakkında bilgi vererek, toplumsal gelişmeler bağlamında kadının korku sinemasındaki temsillerinin değişimi arasındaki ilişkiyi açıkladı. Serkan Paydak, gözetim toplumu yaratma sürecinde, devlet ve medyanın nasıl kullanıldığını filmlerden örneklerle inceledi. Levent Yaylagül, Türkiye'deki ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin ve belli başlı siyasi doktrinlerin 1960-70 dönemi Türk sinemasındaki düşünsel yapıyı nasıl biçimlendirdiğini inceledi. Aydan Özsoy, 1960'lar dönemi Türk sineması melodramlarında sunulan kadın ve erkek imgelerinin toplumsal ve kültürel bağlamda hangi ideolojik mesajlar içerdiğini anlattı. Yağmur Nazik, özdeşleşme sürecini açıklayan genel kuramsal yaklaşımlarhakkındaki görüşleri, Yeşilçam sinemasındaki kullanımına ilişkin biçimsel örnekler sundu. Bölümlerin geniş bir literatür çalışması sonucu oluşturulmasına özen gösterilerek okuyuculara ilgi duyduğu konuya ilişkin ayrıntılı bir bilgi birikimi ve inceleme olanağı sunulması amaçlandı.
 • Yusuf Solmaz Balo
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  4,66 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hukuk
  Seslendiren : Tarayan : Akdeniz Üniversitesi
  Konusu:
  Çocuk Koruma Kanunu yanında, Çocukların Medeni Kanun Hükümlerine göre korunmasına ilişkin tüm bilgileri eksiksiz olarak kapsayan kitap;"Ceninin hukuki durumundan, velayet, vesayet hükümlerine, boşanma halinde çocuğun anne baba ile ilişkisinden, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna, Çocukların cezai sorumluluğuna ilişkin bilgileri geniş bir yelpazeden okuyucuya sunuyor.
 • Giovanni Scognamillo
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,29 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Edebiyat
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  1895'te doğuşundan bu yana sinema dünyanın her yerinde insanları büyüleyen, mesaj veren, ağlatan bir sanat, tiyatronun yanında insanlığa ikinci bir ayna oldu. İşte Scognamillo da sinemanın Türkiye'deki tarihine eğilerek, korunmamış, sahip çıkılmamış, kişisel çabalarla yaşatılmaya çalışılmış bir tarih okurun / seyircinin gözleri önüne seriyor. 1896'daki ilk sinema gösterilerinden başlayarak, 1990'lara, günümüze kadar gelen belgeler ve görsel malzemeyle destekli, titiz bir arşiv çalışmasına dayanan bir "antoloji" var okuyucunun elinde. Türk sineması üç dönemde ele alınıyor: 1896-1959 arası hazırlık dönemi, 1960-1986 arası siyasal ve toplumsal çalkantıların sineması ve 1987-1997 arası yani entellektüel filmlerin, Türk sineması diriliyor mu sorusunun gündeme geldiği döneme kadar. Scognamillo 'nun çalışmasına gerçek br tarih kitabına yaklaştıran en önemli özelliği ise nesnelliği. Yazar, her dönemin tcari ve sanatsal ürünlerini, olumlu ve olumsuz örneklerini yanyana getiren bir yaklaşımla ülke sinemasının bütününe bakıyor. Sonuçta Türk Sineması Tarihi, sinemanın bugününü anlamak için geçmişi ele alan, geçmişten koparmadan değerlendiren "hakiki" bir antoloji oluyor. Scognamillo kimi zaman sözü dönemin sinemayla ilgilenen yazarlarına bırakarak, okuyucuya gerçek izlenimler de sunuyor. Türk sinemasının, ilk sinematograftan günümüze kadar gelişiminin izlendiği bu "tarih" kitabında aynı zamanda bir ülkenin panaromasını bulacaksınız. Her sinema / tarih meraklısının her okuyucu / seyircinin kütüphanesinde bulunması gereken önemli bir çalışma.
 • Derleyen: Gülgün Erdoğan Tosun
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  95,41 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İletişim
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
 • Hakan Savaş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  285,62 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sinema
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  20. yüzyılın ayırt edici özelliklerinden biri de, bu yüzyılın felsefesi ile sanatı arasındaki güçlü işbirliğidir ki, bu işbirliğinde, çağdaş bir felsefe olarak varoluşçuluğun da önemli bir payı vardır. Varoluşçu felsefeyi dar anlamıyla yalnızca felsefenin sınırları içinde kalmaktan çıkartarak sanatla buluşturanın ise "insanın kendini arayışı" olduğu söylenebilir. Sinema sanatı ile varoluşçuluğu bir yerde buluşturan da aynı arayış, aynı uğraştır. Çağdaş insanın kendini arayışının izini, - yaşamın ve insanın bütünlüğünü hiç gözden yitirmeksizin felsefede ve sinemada sürmek, varoluşçuluk ile sinema arasındaki ilişkinin boyutlarını açığa çıkartmak bu kitabın konusu olmakla birlikte, asıl amaçlananın sinemaya felsefe ile bakmak, felsefi bakışı film çözümlemesi ve eleştirisine taşımak olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, "Sinema ve Varoluşçuluk" başlığını taşıyan bu çalışmadan beklenen, felsefe ile sinema arasında kurulacak bağda bir ilmek atabilmek ve felsefi bakışın sinema sanatını değerlendirme yönünde sağlayabileceği olanaklardan hiç olmazsa bir bölüğünü tanıtarak, örneklendirebilmektir. (Arka Kapak) .
 • Neil Postman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  174,83 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızın baş köşesine oturdu. Yirmi dört saat yayın yapan kanallarda tam bir görüntü sarhoşluğu yaşıyoruz. Alışkanlıklarımız, konuşma biçimimiz, ilişkilerimiz televizyona endekslendi sanki. "Eğlenceli", "renkli" bir hayat yaşamaya başladık. Resmi ideolojinin yasaklıları, toplum kıyısında yaşayanlar bütün "giz"leriyle evlerimizde artık. Kameralar pervasızca mahremiyetimizin en ücra köşelerine giriyorlar. Şiddetin bütün türleriyle tanıştık. "Reality Show"larla kan ve acının da bir satış değeri olduğunu, reklam alabileceklerini öğrendik. Kapitalizmin en temel özelliği olan rekabetin insanları nasıl vahşileştirdiğini, iğrençleştirdiğini gördük.
 • Seçil Büker; Y. Gürhan Topçu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  282,41 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sinema
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  Sinema yazılarından oluşan bu kitap tarih, kuram ve eleştiriyi bir arada sunuyor. Kimi yazılar, alanla ilgili son tartışmaları yansıtırken, kimileri de yenilerle bağlantı kuruyor. Kitabın 'Kuram ve Tarih' başlığını taşıyan ilk bölümü, bilmeceye dönen sinema tarihine, kuram ve ideoloji bağlantısına, görsel biçime ve alılmama çalışmalarına yer veriyor. Eleştirel yaklaşımlara ayrılan ikinci bölümde ise psikanalitik ve feminist eleştiriler yanında tür eleştirisi de yer alıyor. Bu bölümde beynin kıvrımlarının puslu labirentinden süzüldükten sonra zihnin derinliklerine ulaşıyor ve daha berrak bir noktadan kendimize bakıyoruz. Seçil Büker ve Y. Gürhan Topçu'nun hazırladığı Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri sinemaya ilgi duyan herkes için tarihsel, kuramsal ve eleştirel olarak sinemanın arkeolojik bir haritasını çıkarıyor. (Tanıtım Bülteninden) .
 • Selda İçin Akçalı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  185,09 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Toplum
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  "Felsefecilerin bir zamanlar yaşam olarak bildikleri şey önce özel yaşamın, sonra da sadece tüketimin alanı haline gelmiştir: Maddi üretim sürecinin bir eklentisi olarak onun peşinden sürüklenip giden, özerklikten veya kendine ait bir tözden yoksun bir eklenti. Yaşamın en dolaysız hakikatını anlamak isterken kişi, onun yabancılaşmış biçimini incelemek, bireysel nesnel güçleri araştırmak zorundadır...Yaşama bakışımız, artık yaşam olmadığı gerçeğini gizleyen bir ideolojiye dönüşmüştür"(Adorno, 2000; 13) (Önsöz'den) Kendimizi ve yaşamı anlamlandırma ve kavramlaştırma biçimimizin tüketim kültürüyle şekillendirildiği günümüz kapitalist sisteminde,gündelik hayatın bireysel ve toplumsal pratiklerini yeniden düşünmek, özne olma durumuna ilişkin bir kapı aralamaktadır bize. Gündelik hayat,bireye özgü ama aynı zamanda başkalarınınkinden farksız bir değerler dizgesi içerir.Kitapta yer alan çalışmaların tamamı,tüketim kültürüyle kuşatılmış bireyin direniş noktaları oluşturma ihtimaline dair ortak bir umudu paylaşmaktadır. Tahakküm altına alınmış toplumsal hayatla,bireysel direniş pratiklerinin karşı karşıya geldiği gündelik hayat, bir mücadele alanı olarak çalışmanın merkezinde yer almaktadır. Toplumsal hayat,gündelik hayatın ekonomik, politik, kültürel ve ideolojik örgütlenmesinden ayrı bir yerde değildir, topyekün gündelik hayatın bir parçasıdır.Gündelik hayatın kavranabilmesi,seçimler / dayatılanlar,özgürlükler / esaretler, arzular / doyumsuzluklar vb. gibi karşıtlıkların sorgulanmasını gerektirir. Bu çalışma yukarıda çizilen perspektiften hareketle, gündelik hayatın farklı alanlarını sorgulayan, değerlendiren birbirinden bağımsız yazılardan oluşmaktadır. (Tanıtım Yazısından) .
 • Afşar Timuçin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  İnsanlık bugününe çok uzun sürmüş bir Tarihöncesi'nden, elli yüzyıldan uzun bir süreyi kapsayan bir Eskiçağ'dan. on yüzyıllık bir zamanı içine alan Ortaçağ'dan geçerek geldi. İnsanın gelişim serüveni tüm bilinir ve bilinmez yanlarıyla bu çok uzun yaşam savaşının ayrıntılarında kendini ortaya koyar. İnsan tarihiyle insandır, Bugünün insanını yakından tanıyabilmek, onun ne olup ne olmadığını bilebilmek için atalarımızın yaşamöyküsünü tüm düşünsel derinliği ve çeşitliliği içinde öğrenmek zorundayız. Elinizdeki kitap kökü bilinmez zamanlara dayanan bu yaşam serüvenini geniş çerçevede ele alıp inceliyor; felsefeyi. bilimi, sanatı yaratmış olan insanı bize tanıtmaya çalışıyor. Daha da insanlaşma yolunda gerçeği arayan o çok eski insanın kim olduğunu bilmekle kendimizi tanıma yolunda ilk adımı atmış olacağız. (Arka Kapak)
 • Afşar Timuçin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,84 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  Düşünce Tarihi 2 Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi (Rönasans'tan 19. Yüzyıla) Afşar TimuçinBulut Yayınları / Felsefe Dizisi Yeniçağ bizim için insanın daha da insanlaşma yolunda çok büyük adımlar atmaya başladığı zamanların adıdır. Bu gelişimi elbette insanlığın uzun sürmüş çabalarının bir sonucu diye değerlendirmek doğru olur. Bir çağ temel yaşam koşullarının kökten değişimiyle yerini yeni bir çağa bırakırken insanı yeni sorunlarla yüzyüze getiriyor, bu yeni sorunların çözümü yeni atılımların yada aşamaların çıkış noktasını oluşturuyor. Bu ikinci kitapta Yeniçağ'ın yani çağımızın başlangıç ve gelişim koşullarını bulacağız, özellikle Eskiçağ'ın üç yüzyılında doğup gelişen ve sonra çeşitli toplumsal nedenlerle durgunluk içine giren felsefenin yeniden doğuşunu izleyceğiz. Bu kitap bize yeni zamanların kültür açısından hangi değerleri getirdiğini, ne gibi dönüşümlerle kendini ortaya koyduğunu araştırıyor. (Arka Kapak) .

Sayfalar