Eserlere Göre Listeleme

Toplam 183 sonuçtan 131 - 140 arası görüntüleniyor.
 • B. Tümen Somuncuoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  232,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  19. yüzyılın ikinci yarısının başından itibaren Türkistan'ın yerleşik Türklerle meskûn bölgesinin Rus işgaline uğraması ile bütün Türkistan bölgesi Rus hakimiyeti altına geçmiştir. Çarlık Rusyası işgalin ardından bu bölgede Rus idari sisteminin tesisi için çalışmaya başlamıştır. Fakat güçlü toplumsal örgütlenmelere ve kurumlara sahip olan bu bölgede isyanlarla karşılaşmamak ve askeri alanda Rus idaresini tehlikeye atmamak için bu süreçte tedrici bir yol izlenmiştir. Bu sebeple, Rus idaresi Müslümanların tepkisini çekmemek için yerli ahalinin eğitim kurumlarını ortadan kaldırmamış ve bunların yaşamasına izin vermiştir. Makalede toplumun en önemli dinamiklerinden olan eğitim kurumlarının 19. yüzyıl Türkistan 'ındaki durumları ve işlevleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Eğitim Tarihi, Türkistan Tarihi, Türkistan Genel Askeri Valiliği, Mektep, Medrese.
 • Baha Öztunç
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  138,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonunda yapılan "Ayastefanos" ve "Berlin" antlaşmaları ile birlikte Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkarılan "Ermeni Meselesi" gerek Osmanlı Devleti'ni, gerekse bu meselenin müsebbipleri olan Batılı Devletleri uzun süre meşgul etmiştir. Bu devletler, Osmanlı Devleti aleyhine kurulan çeteci Ermeni Komiteleri'ne destek vermişlerdir. Ermeni Komiteleri'nin yaptıkları her türlü karışıklık hareketleri, Osmanlı Devleti içerisindeki misyonerler ve yabancı okullar tarafından desteklenmiştir. Batı basını, ortaya çıkan olaylardan 1897'de Tokat'ta meydana gelen hadiseyi de Ermenilere karşı yapılmış gibi göstererek, bu büyük oyundaki rollerini ustalıkla yerine getirmiştir. Osmanlı Devleti, yapılan bütün bu propagandalara karşı dış basını takip etmiş, çarpıtılan haberleri tashih yoluna gitmiştir.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  30,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türk edebiyatı tarihlerinin hiçbir zaman vazgeçilmeyecek olanı şüphesiz ki Ahmet Hamdi Tanpınar’ın On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’dir. Bundan sonra da ne kadar edebiyat tarihi yazılırsa yazılsın, Tanpınar’ın verdiği hükümler kültürümüzdeki yerini koruyacak niteliktedir. Çünkü yazar sadece malzemeyi aktarmakla yetinmemiş, içinde yaşadığı ‘’devri anlamaya’’ ve anlatmaya çalışmıştır. Uzun 19. yüzyıl olarak nitelendirilen Türk modernleşmesinin, aslında doğası gereği, edebi metinler üzerinden bir okumasını yapan yazar, Türk düşünce tarihinin meselelerini de masaya yatırmaktadır. Bu çerçevede siyasi olaylara paralel olarak, gazetenin yükselişi, roman ve şiirin aldığı yeni formlar Tanpınar’a has bir üslupla metnin içerisine dahil edilmektedir.
 • Dr.Öğr.Üyesi Metin Kayahan ÖZGÜL (Ünite 1,3), Dr.Öğr.Üyesi İsmail ARIKOĞLU (Ünite 2), Doç.Dr. Recep DEMİR (Ünite 4), Doç.Dr. Ozan YILMAZ (Ünite 5), Prof.Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL (Ünite 6)
  bilgisayar sesi + metin - Türkçe
  24 Ayrım
  271,37 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Yelda
  19. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersidir.
 • Zeynep Çelik
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,93 MB
  Eser Türü: Kitap
  330 yılında Doğu Roma İmparatorluğu başkenti olarak baştan sona inşa edilen İstanbul, 1453'ten sonra Osmanlı payitahtı oldu. Şehir çağlar boyunca pek çok değişime uyum sağladı. Bu değişimlerin en geniş çaplılarından biri 19. yüzyılda yaşandı. 1500 yıl boyunca neredeyse aynı sınırlar içinde kalan İstanbul, modern dünyadaki değişimlerden uzak kalmayarak hem bu sınırlarının dışına taştı, hem de mimarlık ve şehircilik alanlarında yeni akımlarla, yeni tekniklerle tanıştı. Çelik, döneme ait kaynaklarla arşivlerden sadece bu uzun ve meraklı öykünün ayrıntılarını değil, zengin bir görsel panoramasını da derleyerek sunuyor… (Tanıtım Bülteninden)
 • H.Birsen Örs
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  54,91 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçek. Üniversite öğrencilerimize bu konuda önerilebilecek derli toplu bir çalışmanın olmayışı, daha çok çeviri kaynakların kullanılması, Türkçe kaleme alınmış kaynakların yetersizliği vb. akademik düzeyde sağlam bir siyaset bilimi eğitiminin önündeki engellerdir. Hiç kuşkusuz bu durum da üniversitelerimizde ders veren akademisyenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir. İşte ülkemizde siyaset teorisi alanında varolan bu eksikliği gidermeye yönelik olan bu kitap, sözkonusu güçlükleri bilen ve yaşayan öğretim üyeleri tarafından bu kaygı gözetilerek hazırlandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yürütülen '"Çağdaş Siyasal Teoriler" dersi üzerinden ortaya çıkan eserin önemli bir özelliği, hazırlanmasının uzun bir süreye yayılması ve konuların ders verme süreci içinde bir anlamda uygulamalı olarak olgunlaşmasıdır. Kitap, temel olarak, 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ideolojileri konu edinmektedir. Eserde liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, Marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, faşizm ve korporatizm, tarihsel bağlamları içerisine oturtulup, bugünle bağlantıları kurularak ele alınmakta; kitabın başında ideoloji kavramına tarihsel bağlamı içinde açıklamalar getirilmekte ve siyasal kültür ile arasındaki ayrımlara yer verilmektedir. Bunun yanısıra siyasal ideolojilerin tek tek ele alındığı bağımsız metinler, genel değerlendirmelerle birlikte eleştirel bir bakış açısı da taşımaktadır. Üzerinde durulması gereken bir husus da, kitapta yeralan metinlerin, "lisans düzeyinde kalma" kaygısıyla yazılmaması, lisans öğrencilerinin rahatlıkla '"ezberleyecekleri" metinlerden öte her düzeyden okurun kapasitesini zorlayacak özelliklere sahip olmasıdır. Bu nedenle elinizdeki kitap konuya ilgi duyan herkesin başvuracağı bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.
 • Pinelopi Stathis
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  4,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Gayrimüslim milletler ve cemaatler adetleri, gelenekleri, becerileri, eksiklikleri, meziyetleri, zaafları ve genelde ortaya koydukları eserlerle, 19. Yüzyıl İstanbul'unda insan denizinin renkil nakışlarıyldı. Ekim 1996'da Atina'da yapılan bir sempozyuma sunulan ve Rum, Bulgar, Katolik, Ermeni, Musevi cemaatleriyle Amerikan Protestan misyonerlerini konu alan tebliğlerin derlediği bu kitap, İstanbul tarihinin bir bölümüne, farklı milletlerin bir arada yaşamalarına, onların tarih içindeki serüvenlerine, en parlak dönemlerine ve gerileyişlerine ışık tutuyor.
 • Fahir Armaoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,42 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: tarayan:Yiğit Taşdemir
  Ülkemizin siyasi tarih alanında en tanınmış isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun (1924-1998) gene Alkım Yayınları arasında yer alan 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) kitabının ilk ayağı olan 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914) yaşadığımız dünyanın kültürünü, tarihini, siyasi gelişmelerini en ince ayrıntılarıyla tanımak isteyenler için eşsiz bir kaynak. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 1947 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1948 yılında aynı Fakülte'de Siyasi Tarih asistane olarak göreve başlamış ve doktorasını Ankara Hukuk Fakültesi'nde yaparak, "Seçim Sistemleri" konulu tezi ile 1953 yılında bu Fakülte'den Hukuk Doktoru ünvanını almıştır
 • Hüseyin Avni Şanda
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  26,44 MB
  Eser Türü: Kitap
  Elinizdeki kitap Hüseyin Avni Şanda'nın Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde emperyalizmin boyunduruğu altına giriş nedenleriyle bu dönemin ekonomik ve sosyal koşulları inceleyen iki belgesel kitıyla, çetişli yazılarıdan oluşmuştur. Osmanlı tarihinin ekonomik ve sosyal koşulları üzerine araştırmalar yapan yazarın 1932'de yayınlanan "Bir Yarım Müstemleke Oluş Tarihi" ve 1935'de yayınlanan "1908'de Ecnebi Sermayesine Karşı İlk Kalkınmalar"isimli kitapları emperyalizm olgusunu ele alan ve toplumsal hareketleri ekonomik yapıyla temellendiren ilk çalışmalardandır. Bu nedenle, Türkiye tarihiyle ilgili araştırmaların kaynak kitapları olmuştur. Bu kitaplara yazarın İstanbul Ticaret Odası Mecmuasında yayınlanan ve Osmanlı İmparatorluğunda para, ticaret, pazar ve ilk sermaye girişimlerini konu edinen çeşitli yazılarından derlenen altı incelemesi eklenmiştir. Türkiye tarihiyle ilgili araştırmalara kaynaklık eden ve aynı zamanda belgesel değeri olan bu kitabın okuyuculara yeniden sunulması bu konudaki boşluğu dolduracaktır kanısındayız.
 • Doğan Çetinkaya
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  Meşrutiyet’in ilanı Osmanlı İmparatorluğu’nda kamuoyunun ilk kez vücut bulduğu olaylarla gerçekleşti. Eylemler, mitingler, toplantılar ve durdurulan grevler... Daha sonra 1908’e canlılığını veren kamuoyu, Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhakı ve Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine bir kez daha sokağın gücünü ve kendiliğindenliği ele geçirdi.

Sayfalar