Eserlere Göre Listeleme

Toplam 130 sonuçtan 1 - 10 arası görüntüleniyor.
 • İhsan Süreyya Sırma
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  450,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Ahmet Turan Alkan
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  10,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  II. Meşrutiyet ile başlayan süreç, özellikle 1908 ve sonrasına dair kayıtlar, Türkiye’nin derin hafızasında hâlâ sızlayan yaraların kayda geçirildiği kapanmamış bir defterde tutulur. Tarihçiler, bu defterin tamamını hiç görmediler sanki… Belki de bu yüzden, Türkiye’nin yakın tarihi, yazıldığı kadarıyla bir gizli tanığın başka bir gizli tanığa fısıldadığından belki birazcık fazla belki de ancak o kadardır. Elinizden tuttuğunuz eser, o “birazcık fazla” içinde, bence, mühim bir yer işgal eder. Ahmet Turan Alkan, bu eserinde, İkinci Meşrutiyet devrindeki “Ordu ve Siyaset” bahsine dair tanık ifadelerinin mühim bir kısmını, o açık duran “defter”e kendi usülü ve üslubunca kayda geçirmiş. Usül ve üslub, ülkemizde, tarihçiliğin biraz dikkat edilmeyen bir boyutudur. Tarihçiliğin aynı zamanda bir hikâye anlatma ve metin yazma işi olduğu nedense unutulur. Ahmet Turan Alkan bu eseriyle tarihçiliğin sadece bu tarafını hatırlatmakla kalmayıp, tarih okumanın lezzetini de okuyucuya tattırıyor. Tarihe dair herhangi bir metin yazmanın edebî bir faaliyet olduğunu, bir sanatçı hassasiyeti ve bir edip dikkati gerektirdiğini emsaliyle ortaya koyuyor. Kullandığı kaynaklardan ve bilhassa devrin hatıra kitaplarından yapılan iktibaslar, “Ahmet Turan Alkan dikkati”nin farkını gösteriyor. Hatıralardaki beşerî ayrıntıları yakalayıp, onlar üzerine tarih bina edebilmek ancak “Altıncı Şehir” yazarına ait bir imtiyaz ols a gerek. Ordu ve siyaset gibi, meziyet ve zaafların, resmiyet ve ciddiyet soğukluğunda dondurulduğu bir sahada hayatiyetini sürdürebilen insanî unsurların bulunup çıkarılması ve tarihî anlamıyla kıymetlendirilmesi, elinizdeki esere bir edebî metin hüviyeti veriyor. Böylece devrin tarihî şahsiyetlerinin bir karakter bütünlüğü içerisinde zihnimizde canlanıp adeta hayatımıza karıştıklarını hissediyor, o gün için dert ettikleri meselelerin pek çoğunun, bugün de nerdeyse aynı mahiyette devam ettiklerini görüyoruz. Hülâsa, eseri okuyunca anlayacaksınız ki “o defter”, evet, henüz kapanmamış ve bir müddet de kapanmayacak gibi…
 • Aziz Özdemir - Mustafa Yıldız
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  162,75 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Aziz Özdemir - Mustafa Yıldız
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  134,30 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Yeşim Göğün, Uğur Karaman, Nalan Hülya Namaç, Fatih Öncü
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  238 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Çiğdem Tepecik
  Matematik Ders Kitabı İlköğretim 2. Sınıf
 • Osman Coşkun - Memiş Emecen - Mihriban Yurt - Süheyle Dedeoğlu Okuyucu - Serdar Arhan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  223,68 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Osman Coşkun - Memiş Emecen - Mihriban Yurt - Süheyle Dedeoğlu Okuyucu - Serdar Arhan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  110,16 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Eser: Yavuz Bahadıroğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  101.811 KB
  Eser Türü: Tiyatro
  Seslendiren: İsmail Koç
  Şanlı Osmanlı Sultanlarından;2. Sultan Murat Han ve Yavuz Sultan Selim Han
 • Alaattin Karaca, Sabahattin Çağın, Şerif Aktaş, Cafer Gariper, İbrahim Şahin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,76 MB
  Eser Türü: Dersler
  Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabalarını 18. yüzyıla kadar götürmek müm¬kündür. ilkin toprak kayıpları neticesinde askeri alanda zaruri olarak başlayan mo¬dernleşme daha sonra toplumsal ve siyasi alana da sıçramıştır. Bu durumu, Osman- lı pragmatizmi içinde düşünmek gerekir. Başlangıçtan itibaren Batılılaşma ile eş dü¬şünülen modernleşme 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile toplum hayatı¬nın tüm noktalarını kapsar bir hal almaya başlar. Bunun da ötesinde bu tarihten son¬ra, günümüze kadar devletin ideali resmen Batılılaşma olur. Kuşkusuz Tanzimat dö¬nemi batılılaşma olgusunun en güçlü hissedildiği dönemlerden biridir. Toplumsal ve siyasi alandaki hızlı yenileşme hareketleri etkisini doğal olarak edebi alanda da his¬settirir. Özellikle Avrupa ülkelerine eğitim için giden öğrencilerin Batı edebiyatlan ve yeni edebi türlerle tanışması; yeni türlerle Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali sonrası farklılaşan yeni Dünyanın daha iyi anlatılabildiğini keşfetmeleri, Türk edebiyatının da yönünü Batıya çevirmesine yol açmıştır. Şinasi’nin 1858’de Fransız şiirinin önemli temsilcilerinden yaptığı şiir tercümelerini Terceme-i Manzume adıyla bastırması onun Türk şiirini yenileştirme çabasının bir göstergesidir. 1860’ta ilk özel Türk gazetesi Tercümân-ı Ahvâl’i Agâh Efendi ile birlikte çıkarması ve burada Şair Evlenmesi adlı bir tiyatro oyununu tefrika etmesi Yeni Türk Edebiya- tı’nın miladı olarak kabul edilir. Şinasi’den sonra Tanzimat döneminde tiyatro, roman gibi yeni türlerin edebi hayatımıza girmesinden daha önemli bir şey, tematik sınırla¬rın yavaş yavaş ortadan kalkması ve edebiyat konularının gittikçe nesnelleşmesidir. Medeniyet, hürriyet, eşitlik gibi temalar öne çıkmaya başlamıştır.
 • Necmeddin Sahir Sılan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  120 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kitap, Necmeddin Sahir Sılan'ın hatıralarının II. Meşrutiyet ve sonrasına ilişkin bölümünü içerir. Hatıra sahibi Necmeddin Sahir Sılan, özgeçmişine ait bilgileri içeren hatıratının ileriki sayfalarında; Osmanlı'daki hürriyet mücadelelerine ve Meşrutiyet sonrasındaki siyasî gelişmelere değinir. Daha çok, kendisinin kâtip olarak bulunduğu ve İttihatçıların yargılandığı 1918 Divan-ı Âli'sindeki gözlemlerini kaleme alan yazar, dönemin yoğun ve karanlık atmosferi hakkında da sağlıklı bilgiler vermektedir.

Sayfalar