Eserlere Göre Listeleme

Toplam 3766 sonuçtan 641 - 650 arası görüntüleniyor.
 • Kadir Canatan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,83 MB
  Eser Türü: Kitap
  Dünyada hiçbir din, kültür ya da uygarlık yalın ve tek biçimli değildir. Bununla birlikte Batı dünyasında oluşturulan islamofobi ve anti-islamizm, İslâm ve müslümanlar hakkında özel bir kurgu inşa etmektedir. Bu kurguya göre Batı Batı’dır, Doğu da Doğu. Bu iki dünya arasında uzlaşmaz çelişkiler mevcuttur. Biri olumlu özelliklere, diğeri de olumsuz özelliklere sahiptir. Önemli oranda klasik oryantalist bir söyleme dayanan bu kurgu, dünya gerçekleriyle bağdaşmadığı gibi sonuçları itibariyle de asla masum değildir. Çünkü bu söylem, kaçınılmaz bir şekilde farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada ve barış içinde yaşadığı ve gelecekte de yaşayabileceği gerçeğini göz ardı ettiği gibi, zımnen bir uygarlıklar savaşını da öngörmektedir. Bu anlamda oryantalizm kadar "anti-islamizm" de, çatışmacı bir ideolojidir. Çatışma temelli bir ideolojinin kendisini barış yanlısı, ötekileri ise terörist ve saldırgan olarak sunması, kendi mantığı içinde giderilmesi mümkün olmayan çelişkiler barındırmaktadır.
 • Kasım Küçükalp Ahmet Cevizci
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  572,08 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Antony Flew
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  343,16 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Sadık Türker
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  8,98 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İsmail Çetişli
  insan sesi mp3 - Türkçe
  49 Ayrım
  803,67 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Burcu Uluçay
  Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatının beslendiği ana kaynaklardan birinin Batı edebiyatı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum, 1860 sonrası Türk edebiyatı üzerinde kafa yoran insanın, Batı edebiyatlarındaki edebi akımları iyi bilmesini zaruri kılmaktadır. Edebiyat akımını; "Belli bir sanatkar grubunun belli bir dönemde, müşterek dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi; bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebi eserlerin oluşturduğu bütün" şeklinde tarif etmek mümkündür. Bu kitapta, Batı edebiyatlarında yaygın, bir biçimde görülen ve Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatına çeşitli seviyelerde tesir eden belli başlı edebiyat akımları, tek tek ele alınıp anlatılmıştır. Üç ana bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde, hümanizmden postmodemizme kadarki bütün akımların genel bir tanımı/tanıtımı yapıldıktan sonra doğuş zemini üzerinde durulmuş; ardından sanat/edebiyattaki ilke ve nitelikleri izah edilmiş; son olarak da söz konusu akımın belli başlı temsilcileri ve eserlerine yer verilmiştir. 'Üç Değerlendirme'den oluşan ikinci bölümde, akımların edebi esere somut yansımaları dikkatlere sunulmuştur. Eserin üçüncü bölümünde ise, 24 sanatkara ait 34 edebi metne yer verilmiştir. Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, -başta Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Bölümü öğrencileri ile edebiyat öğretmenleri olmak üzere- bütün sanat ve edebiyat severlere faydalı bir müracaat eseridir.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  44,52 MB
  Eser Türü: Dersler
  2012 bütünleme sınavı
 • İsmail Çetişli
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,54 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Sadık Albayrak
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  136,91 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Kitap Sevenler
 • M. Kalman
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,69 MB
  Eser Türü: Kitap
  ... Batı-Avrupa Devletlerinde Ermenilere ilişkin çok büyük miktarda kitap, broşür ve belge var. Çeşitli devletlerde yaşayan Ermeniler; üzerinde yaşadıkları devletin diliyle veya kendi dillerinde, kendi toplumlarına ilişkin yayınlar yapmışlar ve yapmaktalar. Ama Türkiye'de sözde Lozan'daki azınlık güvencesine rağmen her şeyi yazma olanağı bulamamışlar. 'Korku' hala aşılmış değil... ... Unutturulmuş veya unutturulmaya çalışılan Batı-Ermenistan tarihini yayınlarken birçok eksikliğin olduğu açık. Ümit ederim bu boşluk kısa zamanda başkalarınca doldurulur. Önemli olan yasakları ortadan kaldırmak. Kürt tabusu yok edildi, sıra Ermeni tabusunda... -M. Kalman-
 • Bertrand Russell
  insan sesi mp3 - Türkçe
  46 Ayrım
  495 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aslı Kamgözen
  Eserin bu cildinde Russell, Ortaçağ felsefesinin babaları St Ambrose, St Jerome, St Augustine, St Benedict ve Papa Büyük Gregory'nin yanı sıra Yahudi ve İslam felsefelerinin gelişimlerini de incelemiştir. Bertrand Russell kitapta İslam felsefesinden sürekli olarak "Muhammedian felsefe" şeklinde bahsetmiştir. Cildin son bölümünde de Johannes Scottus Erigena ve Akinolu Thomas'a yer vermiştir.

Sayfalar