Eserlere Göre Listeleme

Toplam 737 sonuçtan 721 - 730 arası görüntüleniyor.
 • İbnü'l Arabi
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Fususü'l-hikem, Muhyiddin-i Arabi'nin hicri 627 yılında Şam'da bulunduğu sıralarda bir gece görmüş olduğu gerçek bir rüyanın ilhamıyla yazılmıştır. Şeyh, o gece mana aleminde Hazreti Peygamber'i (S.A.V.) görmüş. Elinde bir kitap tutan Hazreti Peygamber (S.A.V.) kendisine hitap ederek, "Bu Fususü'l-hikem kitabıdır. Bunu al ve halkın faydalanması için muhteviyatını açıkla" demiştir. Şeyh de Yüce Peygamber'in bu manevi işaretine uyarak aldığı emir ve ilham çerçevesi içinde, kitap muhtevasını, artıksız ve eksiksiz olarak Hazreti Peygamber'den (S.A.V.) aynen nakil ve tercüme etmiştir.
 • Sadreddin Konevi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  375,28 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Fususu'l-Hikem kitabı, şeyhimiz, imam, kamil, ümmetin hadisi, kamillerin imamı, imamların imamı, Muhyi'l-hak ve'd-din Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. El-arabi et-Tai'nin (r.a) muhtasar kitaplarının en nefislerinden birisidir. Bu eser, onun son neş'eleri ve tenezzüllerindendir. Fususu'l-Hikem, Muhammedi makamın kaynağından, zati ve ahadiyet/birlik özelliğindeki "cem" meşrebinden varid olmuş, böylelikle de, Hz. Peygamber (a.s) Efendimizin "Allah'ı bilmek" hakkındaki zevkinin özünü içeren ve içinde zikredilen büyük veli ve nebilerin zevklerinin kaynağına işaret eden bir kitap olarak gelmiştir. Ayrıca bu eser, uyanık ve basiret sahiplerini, o veli ve nebilerin zevklerinin özüne, himmetlerinin ve arzularının yöneldiği/taalluk şeylerin neticelerine, elde ettikleri ürünlerin içeriklerine ve kemallerinin nihayetlerine irşad eder. Binaenaleyh, Fususu'l-Hikem, onlardan her birisinin kamil makamının içermiş olduğu şeyler üzerine adeta bir "mühür"; bu makamların kapsadığı ve kendilerinden zuhur eden şeylerin asıllarına dikkat çeken bir eser olmuştur."
 • Muhyiddin İbn Arabi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  106 Ayrım
  2799,57 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Cem Gençler
  Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu’l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yapıttır. Fusûsu’l-Hikem’in Arabî’nin öğrencisi Sadreddin Konevî’nin kullandığı anlamda bir metafizik kitabı olduğunu, Tanrı’nın varlığını, O’nun âlemle ilişkisini konu edindiğini söyleyebiliriz.Fusûsu’l-Hikem düşünce tarihimizde en çok şerh edilmiş eserlerden birisidir. Onun tarih içindeki etkinliği öncelikle bu şerhler sayesinde mümkün olmuştur. Farklı fikrî coğrafyalara mensup kişilerce şerh edilmiş, dahası Fusûsu’l-Hikem şerhi yazmak bir düşünsel ustalık ölçüsü olmuştur.Fusûsu’l-Hikem çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kimi zaman fakih ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu eleştirilere sûfilerce çeşitli cevaplar verilmiş ve böylece farklı bir literatür oluşmuştur.İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem, şimdi yepyeni bir çeviri ve şerhle okurun karşısında. Bu yeni çeviride Arabî’nin çetrefil metninin çok daha kolay nüfuz edilebilir olduğunu göreceksiniz. Gerek bölüm sonlarındaki notlar, gerekse kitabın ikinci kısmını oluşturan şerhin rehberliğinde Arabî’nin karmaşık gibi görünen düşünsel sisteminin düğüm noktaları çözülüyor. Ekrem Demirli yalnızca metni şerh etmekle kalmıyor, belli başlı Fusûs yorumcularının görüşlerine de yer vererek, geçmişte bu metnin nasıl algılandığını aktarıyor.
 • Ekrem Demirci
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  460,79 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Ebu'l-Ala Afifi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  424,70 KB
  Eser Türü: Kitap
  Muhyiddin ibnü'l-Arabi İslam tefekkür tarihinin en önemli simalarından biridir. Onun tasavvuf öğretisinin sistemli şekilde ifade edilmesindeki rolü çok belirleyici olmuştur. Teknik olarak vahdet-i vücud olarak anılan bu öğreti İslam düşüncesi tarihi boyunca çok münakaşa edilmiş, Şeyh'in İslam metafiziğinin tasavvufi yorumunu veren eserleri daima ilgi çekmiştir. Onun eserlerine duyulan ilgi hala devam etmektedir. Bu ilginin ülkemizde daha yoğun olmasının nedeni ise İbnü'l-Arabi'nin Osmanlı tefekkür geleneğindeki derin etkisidir. Sözkonusu etki onun Fususu'l-hikem edlı eseri için özellikle doğrudur. Bir İbnü'l-Arabi uzmanı olan Affifi, Fusus'u anlama yolunda bir anahtar olarak yazmış ve geleneksel yrumlara akademik birikimini katarak özgün bir eser meydana getirmiştir.
 • Christina Jones
  insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  7,65 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şennur Kalmaz
  Küçücük bir kız için ne kadar dikkat çekici bir isim! Oysa Fuşya ne dikkat çekiciydi ne de atılgan. Sessiz, sakin, çekingen ve ufacıktı. Ama artık bazı şeyler değişmek üzere…
 • Simon Kuper
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  327 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
  Simon Kuper'in neredeyse bir dünya turu yaparak futbolun politika ve çeşitli kültürlerle ilişkisini araştırdığı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, güzel oyunun alanlarını şiddetin işgal ettiği bir zamanda yine futbolseverin sığınağı.
 • Craig McGill
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  42,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Futbolda değişmeyen tek şey sahadaki 22 kişi oldu. Bunun dışında futbol, tanınmayacak ölçüde değişti... Bunların tümü ortalama futbol izleyicisini etkiledi, ama kimse onlara danışmadı. Kimse pazartesi gecesi 20.05'te başlayacak bir maçın onlar için bir sorun olabileceğini düşünmedi, kimse onların yılda üç yeni forma almak zorunda kalma hakkında ne düşündüğünü sormadı... İşi yönetenlerin taraftarlara kırmızı kart gösterdiğini söylemek kulağa biraz sert gelebilir. Aslında, bu ifade yetersiz bile kalır, çünkü taraftarlara yapılan muamele bir hakarettir. Fakat bu değiştirilebilir. Eğer taraftarlar oyunun şimdi nasıl olduğunun ve nereye gidebileceğinin farkına varırlarsa belki bu kadar çok şeye ilham veren bu sporu kurtarmak için hâlâ zaman vardır. Bu kitap, oyunun kontrolünü ele almaya çalışanlar için bir uyarı atışı ve aynı zamanda gerçek taraftarlara, oyunun varlığının kendiliğinden süreceğini düşünmemeleri için bir uyarıdır... Gelecek yıllarda futbolun en önemli anları saha içinde değil saha dışında gerçekleşebilir; eğer taraftarlar buna dahil olmazsa ve oyunla ilgili daha fazla söz hakkı talep etmezlerse futbol tanınmayacak bir biçimde değişebilir, bu güzel oyun gelebileceği ve gelmesi gereken halin çirkin, bozulmuş bir biçimine dönüşebilir.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  85,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • John Searle
  metin - İngilizce
  1 Ayrım
  84,00 KB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar