Eserlere Göre Listeleme

Toplam 755 sonuçtan 731 - 740 arası görüntüleniyor.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  Eser Türü: İlaç Prospektüsleri
  Seslendiren: ECZ. GİZEM TOKTA
 • Ayşe Kulin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  26 Ayrım
  705 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Arzu Yücal
  Osmanlı aristokrasisine mensup bir ailenin kızı olarak doğup gerçek bir sanatçıya dönüşen, ilginç yaşamı ve ailesiyle başlı başına bir fenomen olan Füreya'nın yaşamı, arzuları ve aşkları, Ayşe Kulin'in sürükleyici kalemiyle yeniden hayat buluyor.
 • Ayşe Kulin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  252 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
  Osmanlı aristokrasisine mensup bir ailenin kızı olarak doğup gerçek bir sanatçıya dönüşen, ilginç yaşamı ve ailesiyle başlı başına bir fenomen olan Füreya'nın yaşamı, arzuları ve aşkları, Ayşe Kulin'in sürükleyici kalemiyle yeniden hayat buluyor.
 • Ayşe Kulin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,39 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Celal Hosrovşahi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  140,77 KB
  Eser Türü: Kitap
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  Eser Türü: İlaç Prospektüsleri
  Seslendiren: ECZ. NİMET FİLİZ SEVEN
 • Muhyiddin İbn Arabi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  907,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu’l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yapıttır. Fusûsu’l-Hikem’in Arabî’nin öğrencisi Sadreddin Konevî’nin kullandığı anlamda bir metafizik kitabı olduğunu, Tanrı’nın varlığını, O’nun âlemle ilişkisini konu edindiğini söyleyebiliriz.Fusûsu’l-Hikem düşünce tarihimizde en çok şerh edilmiş eserlerden birisidir. Onun tarih içindeki etkinliği öncelikle bu şerhler sayesinde mümkün olmuştur. Farklı fikrî coğrafyalara mensup kişilerce şerh edilmiş, dahası Fusûsu’l-Hikem şerhi yazmak bir düşünsel ustalık ölçüsü olmuştur.Fusûsu’l-Hikem çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kimi zaman fakih ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu eleştirilere sûfilerce çeşitli cevaplar verilmiş ve böylece farklı bir literatür oluşmuştur.İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem, şimdi yepyeni bir çeviri ve şerhle okurun karşısında. Bu yeni çeviride Arabî’nin çetrefil metninin çok daha kolay nüfuz edilebilir olduğunu göreceksiniz. Gerek bölüm sonlarındaki notlar, gerekse kitabın ikinci kısmını oluşturan şerhin rehberliğinde Arabî’nin karmaşık gibi görünen düşünsel sisteminin düğüm noktaları çözülüyor. Ekrem Demirli yalnızca metni şerh etmekle kalmıyor, belli başlı Fusûs yorumcularının görüşlerine de yer vererek, geçmişte bu metnin nasıl algılandığını aktarıyor.
 • Muhyiddin İbn Arabi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  5,55 MB
  Eser Türü: Kitap
  İbnu'l-Arabi'nin en meşhur eseri olan Fususu'l-hikem, İslam tasavvufunun Mesnevi ile birlikte şah eserlerinden biridir. Hacmi küçük olmakla beraber anlaşılmasındaki güçlük, Sadreddin Konevi'den itibaren günümüze kadar yüzden fazla Arapça, Farsça ve Türke şerhlerinin yapılmasınıa sebep olmuştur. XX. Asrın başlarında Avrupa'da İslam Tasavvufuna gösterilmeye başlayan alaka gittikçe artmış, ibnu'l-Arabi'nin eserleri hakkında çalışmalar yapılmış ve tercümeleri neşredilmiştir. Denebilir ki bugün batı dünyası İbnu'l-Arabi ve eserlerini doğudan çok daha fazla tanımaktadır. Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında yazılan, Mesnevi şarihi Ahmed Avni Konuk Bey'in Fusus'l-hikem tercüme ve şerhi.
 • İbnü'l Arabi
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Fususü'l-hikem, Muhyiddin-i Arabi'nin hicri 627 yılında Şam'da bulunduğu sıralarda bir gece görmüş olduğu gerçek bir rüyanın ilhamıyla yazılmıştır. Şeyh, o gece mana aleminde Hazreti Peygamber'i (S.A.V.) görmüş. Elinde bir kitap tutan Hazreti Peygamber (S.A.V.) kendisine hitap ederek, "Bu Fususü'l-hikem kitabıdır. Bunu al ve halkın faydalanması için muhteviyatını açıkla" demiştir. Şeyh de Yüce Peygamber'in bu manevi işaretine uyarak aldığı emir ve ilham çerçevesi içinde, kitap muhtevasını, artıksız ve eksiksiz olarak Hazreti Peygamber'den (S.A.V.) aynen nakil ve tercüme etmiştir.
 • Sadreddin Konevi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  375,28 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Fususu'l-Hikem kitabı, şeyhimiz, imam, kamil, ümmetin hadisi, kamillerin imamı, imamların imamı, Muhyi'l-hak ve'd-din Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. El-arabi et-Tai'nin (r.a) muhtasar kitaplarının en nefislerinden birisidir. Bu eser, onun son neş'eleri ve tenezzüllerindendir. Fususu'l-Hikem, Muhammedi makamın kaynağından, zati ve ahadiyet/birlik özelliğindeki "cem" meşrebinden varid olmuş, böylelikle de, Hz. Peygamber (a.s) Efendimizin "Allah'ı bilmek" hakkındaki zevkinin özünü içeren ve içinde zikredilen büyük veli ve nebilerin zevklerinin kaynağına işaret eden bir kitap olarak gelmiştir. Ayrıca bu eser, uyanık ve basiret sahiplerini, o veli ve nebilerin zevklerinin özüne, himmetlerinin ve arzularının yöneldiği/taalluk şeylerin neticelerine, elde ettikleri ürünlerin içeriklerine ve kemallerinin nihayetlerine irşad eder. Binaenaleyh, Fususu'l-Hikem, onlardan her birisinin kamil makamının içermiş olduğu şeyler üzerine adeta bir "mühür"; bu makamların kapsadığı ve kendilerinden zuhur eden şeylerin asıllarına dikkat çeken bir eser olmuştur."

Sayfalar