Katalog

Toplam 2884 sonuçtan 61 - 80 arası görüntüleniyor.
Ebubekir Sifil
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

el-Akîdetu’t-Tahâviyye, Hanefî mezhebinin büyük Hadis, Fıkıh ve Akaid alimi İmam Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin, mezhebin üç imamı: İmam Ebû Hanîfe, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a)’in ortaklaşa benimsediği Ehl-i Sünnet akaid ilkelerini ihtiva eden temel metinlerden biridir. Üzerine tarih boyunca muhtelif dönemlerde şerhler yazılmış olan bu kurucu metin, yazık ki son dönemlerde ülkemizde neredeyse unutulmaya terk edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa Selefî/Vehhabî akidesi müntesiplerince son dönemlerde üzerinde 20’ye yakın çalışma yapılmış, bunlar arasında Türkçe’ye tercüme edilenler de olmuştur.Bu çalışmalar, metnin itibarından istifadeyle “Ehl-i Sünnet akidesi” adı altında yayılmakta ve büyük tahribat yapmaktadır. Metnin ruh ve maksadına uygun kısa notlarla yapılan bir çeviriyi2 dışarıda tutarsak bu metin hâlâ Ehl-i Sünnet çizgi istikametinde yapılacak şerhleri beklemektedir. Elinizdeki çalışma, RUZEM’deki Akaid dersinde takip ettiğimiz el-Akîdetu’t-Tahâviyye metni üzerine yaptığımız kısa açıklamalardan oluşmaktadır. Mevcut boşluğu bir nebze de olsa doldurmak amacıyla neşrettiğimiz bu çalışmada fazla detaya girilmemiş, ağırlıklı olarak orta seviye okuyucu hedeflenmiştir. Güncel mesele ve tartışmaları kapsamasına dikkat ettiğimiz bu çalışmayı –Yüce Allah nasip ederse– daha kapsamlı ve müdellel bir şerh takip edecektir.
Fahreddin er-Razi
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Güven ve istikrarın hâkim; huzur ve ilmin zirvede olduğu dönemlerde tefsir ilminin imamı olarak kabul edilen; büyük âlim, mutasavvıf Fahruddin Râzi tarafından kaleme alınan “Mefâtîhu’l-Gayb” isimli bu eser; yüzyıllarca Osmanlı Medreselerinde okutulmuş, ayrıca İbn-i Kesir, Elmalılı, Ebu’s Suud, Hulasatu’l Beyân gibi yakın tarihlerde yazılmış tefsirlerin de her yönden önemli bir kaynağı olmuştur. Kendinden sonra yazılmış bütün tefsirlere kaynaklık eden; ayetleri, Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabının (r.a.) sözleriyle birlikte delillerle açıklayan, konulara sosyolojik, felsefi, tasavvufi ve bilimsel izahlar getiren 23 ciltlik dev bir eserdir.
Murat Bardakçı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Bitirildi
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 23 Mart 2021
30 Ayrım
123,18 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Lisesi
Seslendiren: Yelda

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Metafizik Dersi Çıkmış Sorularıdır.
Nobel Yayınları
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 22 Mart 2021
32 Ayrım
979,63 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/Sınava Hazırlık
Seslendiren: Ergin Özcan

EKPSS Genel Kültür Genel Yetenek Testleri
Bitirildi
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 16 Mart 2021
16 Ayrım
343,98 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: Yelda

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Türk Dış Politikası 2 Dersidir.
Enes Baba
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Hayatını illüzyon gösterileriyle kazanan Mavi,
cumartesi akşamı sahnelediği gösteri
sonrasında da Avrupa turnesi için seyahate
çıkacaktır. Ancak beklenmeyen bir aksilikle
seyahat iptal olur ve eve vakitsiz bir anda
döner. Bu beklenmedik dönüşle Mavi, karısının
ihanetine şahit olur. Yaşadığı her zorluğa karşı doğa üstü bir güç
kazanan Mavi, telekinezi yeteneğinin yanında
artık zihin okuma becerisine de sahiptir.
Şimdi bir yanında aldatılmanın verdiği
aşağılanma hissi, diğer yanında acziyetten
doğan doğa üstü maharetleri vardır. Yapacağı
hamle, illüzyon oyunlarıyla geçen hayatının
esas gösterisi olacaktır.
Luis Lamia el-Faruki - İsmail Raci Faruki
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatmaktadır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset alanları gibi bir çok sahada, İslâm medeniyetinin özünün bir ifadesi olarak nitelenmektedir. Yazarlar, İslâm’ın öncüleri olan Araplar, Mezopotamyalılar, Kenanîler ve Yahudiler gibi kolların tesirlerini inceleyerek İslâm’ın en eski temelleriyle işe başlarlar. İslâm’ın bugün dünya üzerindeki farklı geleneklerden gelen toplumlardan nasıl tek bir inanç, düşünce sistemi ve ahenkli bir yapı meydana getirdiğini anlatırlar. Klasik ve çağdaş bilimleri etraflıca bir araya getirmesiyle temayüz eden bu eser, İslâm’ı içten dışa, Batılı ilim adamlarınca gözardı edilen yahut tahrif edilen birçok gerçeği açık, hayatî ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymakta; bütün insanlığın yaklaşık bir çeyreğini arkasından sürükleyen bir dinin bütün gerçeklerini dile getirmektedir. Bu kitap, her kütüphane için tamamlayıcı bir eser olduğu kadar, İslâm ve genelde dinî tecrübeyle ilgilenen herkes için vazgeçilemeyecek bir kaynaktır.
Cihan Okuyucu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

"Yaşadığımız zor zamanların kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza şükranla ithaf…" ediyoruz. Büyük Osmanlı çatısı altında buluşan gayrı-müslimler arasında Ermeni ve Rumların ayrı bir yeri ve konumu vardı. Onlar asırlara yayılan kültürel bir mayalanmayla bu büyük terkibin en esaslı ses ve renklerinden biri olmuşlardı. Yerli Rumlarımız, Yunan devleti kurulduktan sonra bile ekseriyetle İstanbul'u Atina'ya tercih etmiş ve Osmanlı çatısı altında yaşamayı yeğlemişlerdi. “Osmanlının en uzun yüzyılı”nın bilhassa ikinci yarısı yerli Rumların altın yıllarıydı. Gayrı-müslimlerle ilgili kısıtlamaları kaldıran hukuki düzenlemeler zengin ve güçlü bir Rum elitinin doğmasına hizmet etmişti. Rumlar bir yandan Batılı şirketlerin komisyoncuları, aracıları ve bankerler olarak zenginleşirken, diğer taraftan Devlet yönetiminde ve bilhassa Hariciye’de hatırı sayılır bir ağırlık kazanmışlardı. Ancak, Büyükelçiler arasında Musuros’un Atina’da, Karateodoris’in de Berlin Kongresi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil ederken gösterdikleri gayret dönemin Rum aydınlarının sadakatinin ve Osmanlı tebaası olmayı nasıl içselleştirdiklerinin tipik örnekleriydi. Ne var ki yakın tarihin siyasi çalkantıları bu kader ortaklığına daha fazla izin vermedi. Geçen asrın başında İstanbul nüfusunun nerdeyse üçte birini teşkil eden Rumlar ve onların önemli şahsiyetleri zamanla buharlaştılar ve silik birer hatıraya dönüştüler. Saray tabibi, Meclis-i Ayan üyesi, Mekteb-i Tıbbiye nâzırı, Kızılay’ın kurucularından olması gibi seçkin vasıflarına ve üstelik birkaç kuşak önce yaşamış olmasına rağmen Marko Paşa’nın portresi de bugün hayli puslu ve gölgeli. O şimdilerde daha çok “Derdini Marko Paşaya anlat” sözüyle ve yılda bir Kızılay’ın kuruluş törenlerinde hatırlanıyor. Daha çok zengin arşiv belgelerine ve Mekteb-i Tıbbiye’deki talebelerinin hatıralarına dayanan bu mütevazi çalışmayla biz o sisleri biraz olsun aralamayı ve gölgeler içindeki simasını belirginleştirmeyi amaçladık. Hayatını Türk tıbbına vakfeden ve bu ülkeyi ülkesi bilen Marko Paşa bugün Kuzguncuk sırtlarında, denize nâzır kabristanında son uykusunu uyuyor ve geçmişteki ortak tarihe tanıklıkta bulunuyor. Bu çalışma Türk Tıbbının ona olan şükran borcunun küçük bir ifadesi.. (Tanıtım Bülteninden)
Prof. Dr. Ahmet Temir
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Moğolların Gizli Tarihi” hakkındaki araştırmalara umumî bir bakış Moğol devrine ait tarih kaynakları “Moğolların Gizli tarihi” ve bunun nüshaları “Moğolların Gizli Tarihi”nin işlenmesi “Moğolların Gizli Tarihi”nin Türkçe’ye çevrilmesi Türkçe tercümeye ait işaret ve kısaltmalar Prof. Dr. Ernich Haenisch’in önsözü “MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ” I. İlk tarih, Temucin’in dünyaya gelişi ve çocukluğu II. Temucin’in gençliği, Tayçi’ut’lar tarafından esir edilmesi. Kereyit’lerden Onghan’la dostluk, Merkit’lerin imhası III. Bozkır savaşları, temucin’in Çinggis-h,ahan unvaniyle Moğol hükümdarı ilân edilmesi. IV. Düşmanların Camuh,a etrafında toplanışı, Camuh,a’nın geçici üstünlüğü ve yenilmesi V. Naiman’lara karşı ilk zafer, Onghan’la bozuşma. VI. Halahalcit savaşı. Kereyit’lerin sonu VII. Onghan ve Sanggum’un ölümü. Naiman’ların sonu. Merkit’lerin yenilmesi VIII. Camuha’nın sonu. Çinggis’in “Büyük Han” ilân edilmesi. Askerî ve idarî işlerin düzenlenmesi. IX. Eskerî ve idarî işlerin düzenlenmesi (devam). Muhafız kıtalırının genişletilmesi. X. Nöbet ve hizmet işlerinin düzenlenmesi. Karluk ve Uygur’ların kendi istekleriyle tabi olmaları. Doğu ve Batı seferleri. ŞamanKokoç’nun öldürülmesi XI. Kuzey Çin’in istilâsı. Yedi yıllık büyük batı seferi. Türkistan ve Rusya’nın zaptı XII. Çinggis-hahan’ın ölümü. Ogodai’yın seçilmesi, batı seferinin devamı, Kin devletinin ortadan kaldırılması. Askerî ve idarî teşkilâtın genişletilmesi Prof. Dr. Erich Haenisch’in açıklamaları İNDEKS: a. Dağ adları b. Nehir adları c. Göl adları d. Yer adları e. Şehir adları f. Şahıs adları g. Soy, kabîle, halk adları h. En önemli kabîlelerle reisleri hakkında açıklama Şecere: Çinggis-hahan’ın ardılları Kronoloji Notlarda açıklanan veya zikredilen sözler Bibliyografya Düzeltmeler EKLER
Ayşe Şen
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

O zamanlar Bulgaristan’a ülkem derdim. Memleketim, vatanım, evim, yuvam… Ondan başkasını bilmezdim. Oradan kaçmak, gitmek, başka bir yer edinmek gibi arzularım yoktu. Yalandan değil, hakikaten severdim Bulgaristan’ı. O da beni, bizi sevsin isterdim. Ülkem için, ülkemin çocukları için öğretmenlik yapmaya hazır, hevesli ve gönüllüydüm. Başka bir ülkenin, başka bir şehrin hayalini kurmuyordum. Ama bir şeyler yolunda gitmedi. Bulgaristan, senelerce nefretle beslenmiş gibi, bozuk bir yemek yemiş gibi bizi içinden kusarak çıkardı. Bulgaristan Türkleri, 1980’lerde uygulanan Soya Dönüş Süreci’yle büyük bir zulmün içine çekilirler. İnançları, dilleri ve isimleri alınan insanlar, zorlu köy yaşamında hayatta kalmanın yollarını da aramaktan vazgeçerler. İki dil ve iki kültür arasında kendine yer arayan Gül, tütün kırmaktan elleri katran karası olan köylülerinin kaderini yaşamayı reddeder. Öğretmen olup köyündeki çocuklara Bulgarca öğretmek için yola çıkarken her şeyi bıraktığı gibi bulacağını ümit eder. Ancak döndüğünde elleriyle toparlamaya çalıştığı hiçbir şey yerinde durmaz, köylerinin yerle bir edilmesi gibi zihnindekiler de darmadağın olup gider. Ne imkânsız aşkı ne köyü; bir tek adı kalır aklında. (Tanıtım Bülteninden)
Kerstin Gier
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Prof.Dr. Hüseyin SARIOĞLU (Ünite 1-8)
Bitirildi
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 10 Mart 2021
8 Ayrım
165,30 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: Yelda

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AOF) Ortaçağ Felsefesi2 Dersidir.
Bear Grylls
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Kayıp bir kadın ve bir çocuk… Vahşi şekilde kaçırıldılar ve yıllardır izlerine rastlanamadı. Karısı ve çocuğunun ardından Afrika’ya yerleşip her şeyden kaçan sadık bir asker… Sonu çeşitli işkencelere maruz kalarak rehin alınmak oldu. Amazon’un derinliklerinde keşfedilen kayıp bir savaş uçağı… Ve onun peşine düşen korkusuz bir ekip… İkinci Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası’yla bağlantılarının yanı sıra içinde tüm dünyayı değiştirecek bir sır barındırıyordu; ucu Hitler’e dokunan gizli teknolojiler ve çeşitli evraklar… Ve bir kartal simgesi… Dededen yadigâr bir belgenin üzerine işlenmişti ve bir de tabii ki malum kayıp uçağın… BİR İPLİK HEPSİNİ BİRBİRİNE BAĞLIYORDU VE BUNU ANCAK TEK BİR ADAM ÇÖZEBİLİRDİ; WILL JAEGER/KOD ADI AVCI. Ünlü maceraperest, yazar ve TV programcısı Bear Grylls’ten okurları arasında yankı uyandıran çoksatar bir roman; Hayalet Uçak. Bir üçlemenin ilk romanı olan bu kitapla; iri örümcekler, ölümcül piranalar, zorlu araziler ve her köşede ölümün soğuk nefesinin hissedildiği Amazonlarda saklı İkinci Dünya Savaşı’na ait çok gizli bir sırrı ifşa edecek ve tarihe gömüldüğü varsayılan her şeyin aslında daha yeni başladığını göreceksiniz.
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Ö. Soner Hunkan
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Karahanlılar adı ile bilinen ve Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti olarak hafızalara kaydedilen, kaynaklara dayalı ismi ile "Türk Hakanlığı", sadece İslam’ı resmî din olarak kabul eden ilk Türk devleti olması hususiyeti ile dahi, diğer ortaçağ Türk devletlerinden daha öncelikli bilinmeyi ve daha fazla araştırılmayı çoktan hak etmişti. Ancak, kaynaklarının sınırlı ve çeşitli olmasının yanı sıra, oldukça karmaşık ve çözülmesi gereken meselelerle dolu siyasî yapısından olsa gerek, üzerinde yeterince araştırma yapılmadığı gibi, siyasî tarihini bir bütün halinde ele alarak derinlemesine inceleyen bir eser de kaleme alınmış değildir.Elinizdeki eser, İslamî metinleri, Türk Hakanlığı merkezinde yeniden ele alarak, yeni nümizmatik verilerin desteği ile, hakanlığın siyasî tarihini bir bütün halinde okuyucularına sunarken, islam'a giriş sürecinde Türk toplumunun yaşadığı köklü değişimlere ve buna dair meselelere ışık tutmaktadır.
Yalçın Çetinkaya
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Prof. Dr. Gökay AKSARAY (Ünite 1, 6) , Prof. Dr. Gülcan GÜLEÇ (Ünite 2, 3), Doç. Dr. Tülin FİDAN (Ünite 4), Dr. Öğr. Üyesi Ali Ercan ALTINÖZ (Ünite 5), Doç. Dr. Altan EŞSİZOĞLU (Ünite 5, 7), Prof. Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 8)
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 18 Nisan 2021
8 Ayrım
383,22 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: Yelda

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Aile Psikolojisi Ve Eğitimi Dersidir.
Sevda Sarıkaya
Okunuyor
- Türkçe
Güncelleniyor, son güncelleme tarihi 5 Mart 2021
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Berna Abanoz

İnsan beyni halen en az bilinen organ. Bırakın karmaşık işlemleri, görmenin bile nasıl gerçekleştiğini halen tam olarak bilmiyoruz. Ama şunları da bilmiyoruz: Dijital cihazlar beynimize ne yapıyor? Beyin hücrelerimizi neler öldürüyor? Dönüşü var mı? Uyku ve öğrenme arasında nasıl bir ilişki var? En çok çocuklarda görülen dikkat eksikliğinde beyinde neler oluyor? Neden rüya görürüz? Rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Hayal kurmanın beynimize etkileri nelerdir? Neden yalan haberlere daha kolay inanırız? Kötü anıları silebilmek mümkün mü? Beynimizi nasıl genç tutacağız? Neden yaşlılar gençlerden daha mutlu? Beynimiz nasıl geleceği öngörebiliyor? Bilen insan çekinirken, neden bilmeyen insan cesurdur? Uykusuzluk karar mekanizmalarımızı nasıl etkiliyor? Yapay zeka düşüncelerimizi nasıl okuyabilecek? Alzheimer hastalığı genetik mi? Nasıl korunacağız? Yeni bir dil öğrenmek neden erişkinler için zordur? Sorular da beynimizin gizemleri oranında fazla. Bu kitapta Nörolog Dr. Sevda Sarıkaya, beynin bilinmeyenleri ve bu alandaki çalışmalardan elde edilen yeni bilgileri herkesin anlayabileceği bir dilde anlatıyor. Ayrıca bir nörolog olarak aykırı beyinlerle bir dizi röportaj gerçekleştiriyor. Uzmanıyla birlikte beynin kıvrımları arasında bir dizi yolculuğa hazır mısınız?
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: KPSS/EKPSS

Sayfalar