Selefi Zihniyet ve Türkiye

Bitirildi
Yazar: 
Prof. Dr. Ali Sevim
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1,40 MB
Konusu: 
“Çağdaş İslâm düşüncesi”, tarihin belirli bir zamanında belirli bir topluma belirli sorunları çözmek için inen ayetlerive peygamberimiz tarafından bunların hayata uygulanmasını (sünnet) merkeze alarak yaşanılan dönemdekisoru ve sorunlara çözüm üretme çabalarıyla ilgilenir. Bubağlamda, günümüz Müslümanlarının yaşadıkları siyasî,iktisadi ve içtimai sorunlara çözüm üretmek için Selefî ve Felsefi olmak üzere iki temel üslup ortaya çıkmaktadır. Bu kitapta cevapları aranan sorular şunlardır: Günümüzde sahih İslâm temsilcisi olarak Selefî olduklarını söyleyenler ile “akaid ve diğer dinî hususlarda Peygamber ve ashabının yolunu büyük bir ihlas ve samimiyet ile takip edenlere denilen Selefîlik arasında nasıl bir irtibat vardır?Hz. Peygamberin sünneti ve O’nun ruhunu benimseyerek O’nun zihniyeti doğrultusunda uygulamalarda (sahabe ve tabiun) bulunanlara denilen Ehl-i Sünnet ile ilgileri ne derecedir? Ürettikleri çözüm önerilerinin İslâm dünyasındaki tekabüliyeti nasıldır? Akıl ve re’ye yani felsefi tutuma karşı oluşlarının tutarlılığı ne derecedir? Modern/Yeni Selefîlik, dinî-siyasî/ideolojik yapılanma olan Vehhabi öğretinin güncel bir izdüşümü müdür? Bu soruların cevabını aramak için teorik okumaları saha çalışmalrıyla birlikte yapma süreci, 15 Temmuz 2016sonrası ülkemizde yaşanılanları yeni bir din dili oluşturmanın gerekliliği bağlamında değerlendiren makalelerde yeni baskıya ilave edildi.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 24 Aralık, 2018
Tarayan: 
Ahmet Gürbüz Şener
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 24 Aralık, 2018