Yazara Gore Listeleme

 • Alaattin Karaca, Sabahattin Çağın, Şerif Aktaş, Cafer Gariper, İbrahim Şahin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,76 MB
  Eser Türü: Dersler
  Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabalarını 18. yüzyıla kadar götürmek müm¬kündür. ilkin toprak kayıpları neticesinde askeri alanda zaruri olarak başlayan mo¬dernleşme daha sonra toplumsal ve siyasi alana da sıçramıştır. Bu durumu, Osman- lı pragmatizmi içinde düşünmek gerekir. Başlangıçtan itibaren Batılılaşma ile eş dü¬şünülen modernleşme 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile toplum hayatı¬nın tüm noktalarını kapsar bir hal almaya başlar. Bunun da ötesinde bu tarihten son¬ra, günümüze kadar devletin ideali resmen Batılılaşma olur. Kuşkusuz Tanzimat dö¬nemi batılılaşma olgusunun en güçlü hissedildiği dönemlerden biridir. Toplumsal ve siyasi alandaki hızlı yenileşme hareketleri etkisini doğal olarak edebi alanda da his¬settirir. Özellikle Avrupa ülkelerine eğitim için giden öğrencilerin Batı edebiyatlan ve yeni edebi türlerle tanışması; yeni türlerle Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali sonrası farklılaşan yeni Dünyanın daha iyi anlatılabildiğini keşfetmeleri, Türk edebiyatının da yönünü Batıya çevirmesine yol açmıştır. Şinasi’nin 1858’de Fransız şiirinin önemli temsilcilerinden yaptığı şiir tercümelerini Terceme-i Manzume adıyla bastırması onun Türk şiirini yenileştirme çabasının bir göstergesidir. 1860’ta ilk özel Türk gazetesi Tercümân-ı Ahvâl’i Agâh Efendi ile birlikte çıkarması ve burada Şair Evlenmesi adlı bir tiyatro oyununu tefrika etmesi Yeni Türk Edebiya- tı’nın miladı olarak kabul edilir. Şinasi’den sonra Tanzimat döneminde tiyatro, roman gibi yeni türlerin edebi hayatımıza girmesinden daha önemli bir şey, tematik sınırla¬rın yavaş yavaş ortadan kalkması ve edebiyat konularının gittikçe nesnelleşmesidir. Medeniyet, hürriyet, eşitlik gibi temalar öne çıkmaya başlamıştır.
 • Michael McCarthy, Jeanne McCarten, Helen Sadiford
  metin - İngilizce
  2 Ayrım
  2,30 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Tarayan: GETEM
 • Michael McCarthy, Jeanne McCarten, Helen Sadiford
  metin - İngilizce
  2 Ayrım
  4,90 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Tarayan: GETEM
  Açık Öğretim Fakülteswi Edebiyat Bölümü 3. sınıf ingilizce ders kitabı.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  580 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Muhammet Ali Demir
  Osmanlıca öğrenecek olan tarih ve edebiyat öğrencileri için kaynak.
 • Göksel Yalçın
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  9,38 MB
  Eser Türü: Dersler
  ÖNSÖZ Kıymetli meslektaşlarım, Mesleki hayatınızın en önemli aşamalarından birisinde sizinle buluşmaktan dolayı büyük heyecan içindeyim. Soru ve açıklamalarının yer aldığı bir test kitabına ihtiyaç olduğunu Maliye Bakanlığı Mesleki Gelişim Sınavlarına hazırlanan birçok meslektaşımdan duymuş bulunmaktayım. Bu değerli görüşlerin verdiği bilinç ile elinizdeki kitabı hazırlayarak sizlere sunuyorum.
 • bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  207,89 MB
  Eser Türü: Dersler
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  51,58 MB
  Eser Türü: Dersler
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  35 Ayrım
  168,69 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Fatma Sümeyye Ay
  Açık Öğretim Lisesi - Mesleki Açık Öğretim Lisesi Dil Ve Anlatım 5 6 Ders Notu
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  27 Ayrım
  176,60 MB
  Eser Türü: Dersler
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  139,73 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Selma Acar
  Açık Öğretim Okulları 2009 yılı Ekonomi Ders Notu. 1. ve 2. dönemi kapsar.

Sayfalar