Yazara Gore Listeleme

 • Yalçın Küçük
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  868 MB
  Eser Türü: Kitap
  Rusya,İnkılaplar Devri, Sosyalizm Devri, Ekim 1917 İnkılabı, Yabancı Askeri Müdahalesi ve İç Savaş (1918-1920), Milli İktisadın Kalkınması, Sosyalist Sanayileşme ve Ziraatin Kollektifleştirilmesi SSCBinde Sosyalizm Kuruluşu (1926-1940) II. Cihan Savaşı ve SSCB.
 • Beşir İslamoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  176 MB
  Eser Türü: Kitap
  Sünnet, sözlük itibariyle bir çok anlama gelir: İşlek ve geniş yol, adalet ve gidişat, takip edilen yol, tabiat, kanun, yaratılış, huy, yüz, şekil, çığır gibi... Ancak bütün bu sözcüklerin birleştiği özel bir sözcük olan "sünnet" vardır ki o da Allah'ın Rasulü'nün yoludur. Aslında sünnet bir davranış şekli, bir model veya örnek bir tavırdır. Ayrıca bir şeyin sürekli olması ve belli bir standart halinde olması da sünnet olarak nitelendirilebilir. BİRİNCİ BÖLÜM: SÜNNET A- SÜNNET 1- Sünnet'in terim anlamı * a -Klasik sünnet tanımları ve eksiklikleri * b- Sünnet'in yeni tanımları * c- Sünnet bir model, zihniyet ve dünya görüşüdür * d- Sünnet'in üç boyutu * e- Sünnet'in kaynağı ve Rasulullah'a ait oluşu * f- Sünnet'in ruhu B- SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ 1- Peygamberlik müessesesi ve din * a - Kulu ve Rasulü (Abduhu ve Rasuluhu) 2- Kur'an'a göre Hz. Peygamber * a- En güzel örnek (Usvetün Hasenetün) * b- Rasulullah Kur'an'ı açıklamakla yükümlüdür. C-RASULULLAH'A İTAAT ALLAH'A İTAATTİR 1- Kur'an ve sünnet ilişkisi * a- Sünnet vahiy midir, değil midir' * b- Bize sadece Kur'an yeter mi' * c- Kur'an'cılık mı Sünnet'çilik mi' * d- Kur'an ile Sünnet'in mesajı farklı mı' 2- Sünnet ve teşri (hüküm koyma) * a- Rasulullah helal ve haram koyma yetkisine sahip midir' * b- Sünnet'e uymanın hükmü nedir' İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SÜNNET (HADİS) 1- Hadisin sözlük ve terim anlamı 2- Ravi sayısı ve sıhhat yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Mütevatir hadis * b- Ahad hadis 3- Senedin durum yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Sahih hadis * b- zayıf hadis 4- Hadisler çerçevesinde tenkitler. * a- Hadisi anlamada hakikat ile mecazın ayırt edilmesi * b- Hadisleri tevil etmek caiz midir' * c- Hadis tenkidinin zaruriliği 5- Hadislerin doğru olarak tespiti ve değerlendirilmesi. * a- Sahabenin hadis tenkitindeki titizliği * b- Hadis metinlerini değerlendirmede temel esaslar 6- Hadis olarak uydurulan sözler ve tanıma yo
 • Mehmet Çetin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  996 MB
  Eser Türü: Kitap
  Modern Türk Şirinin iki yüzyıllık büyük serüveni. Tanzimattan bugüne şiirimizin geçirdiği evreler, akımlar, dönüşümler ve şairler. Türk şiirine yön veren, katkıda bulunan, yaklaşık dört yüz elli şairin iki bine yakın şiiri... Objektif, tarihsel bir perspektiften doyurucu, tekniği mükemmel bir değerlendirme... Geçmişten günümüze Türk Şiirinin keyifle izlenecek bir yol haritası... Edebiyat alanında dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan bir şiirler harmanı. Benzersiz bir kaynak... Dev bir antoloji....
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  661 MB
  Eser Türü: Kitap
  Lise 1 Tarih ders kitabı
 • Muhammed Yusuf
  insan sesi mp3 - Türkçe
  32 Ayrım
  837 MB
  Eser Türü: Kitap
 • T.B. Bottomore
  insan sesi mp3 - Türkçe
  27 Ayrım
  733 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Sigmund Freud
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  55,7 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Müberra Tülin Yılgenci
  Sigmund Freud (1856-1939) yaratıcısı olduğu psikanaliz metodu ve bıraktığı anıtsal eserler topluluğu ile çağdaş düşünceyi derinden etkilemiş bir bilim adamı ve düşünürdür. Onu, bu ünlü eserinde, psikanalizi toplum bilimleri alanına yayar ve uygularken görüyoruz. Freud'un, günümüz nevrozlularıyla ilkel insanlar arasında kurduğu analoji abartmalı bulunsa bile, ilgi uyandırmaktan geri kalmaz. Ayrıca, bu eser, psikanalizin sentez ve yorum gücünü gösteren güzel bir örnektir.
 • İbrahim Kafesoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  29 Ayrım
  803,19 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  309 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: canan özaras
  Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikteSakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Milli Mücadele'ye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir. Yaban için "bu eser benliğimin çok derinlerinden adeta kendi kendine sökülüp, koparak gelmiş bir şeydir " diyen yazar, bu romanda ortaya koyduğu birçok soruna daha sonra yazacağı Ankara'da cevap bulmaya çalışacaktır.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  306 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: canan özaras
  Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikteSakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Milli Mücadele'ye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir. Yaban için "bu eser benliğimin çok derinlerinden adeta kendi kendine sökülüp, koparak gelmiş bir şeydir " diyen yazar, bu romanda ortaya koyduğu birçok soruna daha sonra yazacağı Ankara'da cevap bulmaya çalışacaktır.

Sayfalar