Yazara Gore Listeleme

 • John Flanagan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  190,36 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kardeşlik Savaşçıları'nın bu beşinci kitabında eski dostlar yeniden karşımıza çıkıyor. Gölgelerin Efendisi ile Kardeşlik Savaşçıları dünyaları, güçlerini birleştiriyor! Hal ve Kardeşlik üyeleri ile Gilan, köle olarak satılan on iki Araluenliyi kurtarmıştır. Araluen'e döndüklerinde Kral Duncan, Gilan'a yeni bir görev verir; Orman Muhafızı, Prenses Cassandra'yı mutlak bir ölümden kurtaracaktır. Daha önce bir suikast girişiminden kurtulan prenses, yeni bir ölüm tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu tehdidin arkasında da acımasız katillerden oluşan Akrep Tarikatı vardır. Kardeşlik üyeleri ve Gilan, tehdidi ortadan kaldırmak için el ele verir. Maceraları onları Arrida çöllerine sürükleyecek, düşmanlarıyla yüz yüze getirecektir
 • Dr. Ali Şeriati
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  173,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  “…Yoksulluk ve kompleksi oluşturan esas unsur tüketim olayıdır. Yetersiz tüketimi hissettiren unsur başkalarının, içinde yaşadığımız toplum üyelerinin tüketim düzeyleridir. Bu pratik gerçek normal pazarlarımızda da farkedilebilir Kapitalistler, pazar yaşamını ahlaki ve dini normlarla kurdukları halde, gerçekte kapitalist kamulaştırmanın köklü bir hayat tarzı olan din’le hiçbir alakası bulunmamaktadır… Kapitalizm bir ekonomik ve sosyal sistem olarak varlığını muhafaza edebilmektedir. Onu; adi bir sosyal ve ekonomik düzen olarak tanımlayanlar olduğu gibi, insan onuruna, şeref ve haysiyetine en saygılı bir düzen olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Ancak kapitalizm’in insan ve eşya tabiatına zıt bir sosyal ve ekonomik sistem olduğunu pratiği göstermiştir. Çünkü kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile sahip değildir. însan emeğine ve alın terine saygısız olduğundan insanın güvenini kazanamamış ve kazanamaz da. Menfaati putlaştıran, kişisel çıkarı ilahlaştıran acımasız ve vahşi bir kültürün ürünüdür. Fakirleri hem patronların hem de sermayenin kullan haline dönüştüren bir ekonomik ve sosyal sistem olan kapitalizm, altın ve kuvvet ilahları tarafından üretilen fakat halka tükettirilen şeytani bir toplumsal örgütlenme şeklidir. Sefiller, açlar ve kimsesizler üreten fabrikalar kümesi, tağutlann çağdaş dilidir bu sistem. Evet bu sistem: İnsanın üstün değerlerini çiğnemiş, ahlâk ve vicdanı bozmuş, adaleti ayakta tutan her şeyi altüst etmiş, devletle halk arasındaki zaruri dayanışmayı ortadan kaldırmış, sıkıntıyı alabildiğine yaymış, huzuru silip süpürmüştür. Kapitalizm’de işçi; hakkını dövüşe dövüşe, bileğinin hakkıyla alır patrondan. Kapitalist proleterya ilişkisinde insani bir köprü, bir bağ yoktur. İlişkiler; sadece mide ve cep veya işkembe ve yem ilişkisidir Kapitalizm’de her iş paraya dayanır, para ise kapitalistlerin elindedir. Devlet ise, para babalarının dilediklerini alabilmeleri için didinir. Çünkü devlet servet sahiplerini temsil etmektedir. Ancak kapitalist devletin bütçesi zenginlerin ödemesi gereken vergilere değil, fakirlerin ödediği vergilere dayanmaktadır. Kapitalist işletme, sanayi teknisyenini, iktisat bilginini, kültür adamını ve hukukuçusunu kendi yaratır. İktisadi inkaşafla kültürel inkişaf aynı temel gelişmenin iki ayrı yönünden ibarettir. Üniversite sanayinin elindedir. Entelektüellerden beklenen iş; teknik bilgilere dayanarak hakim sınıfın çıkarlarını korumak, düşman ideolojilere karşı Onun ideolojisini güçlendirmek ve ayakta tutmaktır. Çünkü sömürgeler çağında psikiyatristler; Afrikalıların aşağılıklarını ispat için bilimsel teoriler kurmuşlardı. Psikiyat rislere göre, sömürge halkının beyni gelişmemiş, onlar sadece görünüşte insandılar. Ancak zamanla “yeryüzünün lanetlileri” çelişkileri görmeye ve yeni çözümler bulmaya başlayınca, şuurlanan burjuvazinin yeni bir ideolojiye ihtiyacı oldu. Bu dünya görünüşünü rahipler değil, pratik bilgi uzmanları kuracaktı. Kanun adamları, edebiyatçılar, matematikçiler, hekimler v.s. rahibin yerine geçecek ve filozof adını benimseyeceklerdi.
 • Haluk Gerger
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,53 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yıl 1898, Washington Post gazetesi "Ormanda kanın tadı gibi insanların ağzında da imparatorluğun tadı var." sözünden hareketle "Kan Tadı" adını alan kitap, kuruluşundan günümüze ABD nin kanlı tarihini mercek altına alıyor. ..
 • Pelin Buzluk
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  172,52 KB
  Eser Türü: Kitap
  Balkonlarda bu çiçekler, ayakta tutuyor direncimizi. Bütün binalar griye boyandı, bir-iki şaşkın leke: çiçekler. Renklerin halkı isyana ittiği kanıtlanmış. (Nasıl?) Bir adım öne çıkan cesur balkonların bağrında inatçı, rengârenk kokular şimdi. İç odaların gizinde mahzun, renkli kuşlar. İrili ufaklı. Bir misafirlikte banyoyu ararken yolunuza çıkan. Tavuslar, altın sülünler, çinteler, sakalar... Gündelik yaşamın gözden kaçmış ayrıntıları, başımızı çevirip bir türlü bakmayı akıl etmediğimiz insanlar, eşya ve insanı hep derin bir hayrete düşüren coğrafya... Buzluk, bu kitabında yer alan öykülerinde bir yandan ilk öykülerinin ele avuca sığmaz yaratıcılığını sürdürüyor, bir yandan da Doğu masallarından, söylencelerinden getirdiği dille anlatım biçimini zenginleştiriyor.
 • Vatsayayana
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  388,08 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kama Sutra is an ancient Indian Hindu text written by Vtsyyana. It is widely considered to be the standard work on human sexual behaviour in Sanskrit literature. A portion of the work consists of practical advice on sexual intercourse. It is largely in prose, with many inserted anustubh poetry verses. "Kma" which is one of the four goals of Hindu life, means desire including sexual desire the latter being the subject of the textbook, and "stra" literally means a thread or line that holds things together, and more metaphorically refers to an aphorism (or line, rule, formula), or a collection of such aphorisms in the form of a manual. Contrary to western popular perception, the Kama Sutra is not exclusively a sex manual; it presents itself as a guide to a virtuous and gracious living that discusses the nature of love, family life and other aspects pertaining to pleasure oriented faculties of human life. Kama Sutra, in parts of the world, is presumed or depicted as a synonym for creative sexual positions; in reality, only 20% of Kama Sutra is about sexual positions. The majority of the book, notes Jacob Levy, is about the philosophy and theory of love, what triggers desire, what sustains it, how and when it is good or bad. The Kama Sutra is the oldest and most notable of a group of texts known generically as Kama Shastra (Sanskrit: Kma stra). Historians attribute Kamasutra to be composed between 400 BCE and 200 CE. John Keay says that the Kama Sutra is a compendium that was collected into its present form in the 2nd century CE.
 • John Flanagan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  179,54 MB
  Eser Türü: Kitap
  Balıkçıllar, Araluen ile Skandiya arasındaki dostluk anlaşması uyarınca bir sene boyunca Araluen'de görev yapacaklardır. Görevleri, Kral Duncan adına Dar Geçit boyunca devriye gezmek ve bölgedeki kaçakçı, korsan ve köle tacirlerinin icabına bakmaktır. Araluen'e gitmeleriyle bir köyün basılması ve sakinlerinden bazılarının kaçırılması bir olur. Araluenlileri kaçıran, lacivert bir Skandiya gemisidir. Ve bu gemi de korsanlık yapmaya başlamış olan Tursgud'a aittir. Bu insanların Socorro'daki köle pazarına götürülüp satılacağını öğrenen Balıkçıllar, Orman Muhafızı Gilan ile işbirliği yaparak Socorro'ya yelken açarlar. Köleleri sıkı güvenlik önlemleriyle korunan zindandan kaçırmaları, hiç de kolay olmayacaktır.
 • Rebecca Gable
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  10,88 MB
  Eser Türü: Kitap
  İngiltere, 14.yy. On iki yaşındaki Robin, Waringham Kontu olan babasının ölümünün ardından, manastır okulundan kaçıp evine dönerek babasına ait olan ahırda çalışmaya başlar. Vatan hainliğiyle suçlanan birinin oğlu olarak artık köylü konumuna düşmüştür ve soyluların zorbalığa varan davranışlarına maruz kalacaktır. Dayanamayıp tekrar yollara düşen Robin, kurnazlığı ve atikliğiyle eski gücünü yeniden kazanır. Kral’ın yakınlarıyla birlikte askeri seferlere katılır, önemli dostlar edinir. Ancak geçmişini de peşinden sürüklediğini fark etmesi kaçınılmazdır. Kaderin Cilvesi epik bir aşk, sadakat ve dostluk öyküsü
 • Dr. Fuad Abdullah el-Omer
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  5,39 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Rifat Murat Önok
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  56,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  "İnsan hakları, ülkemizde ve dünyada gitgide daha fazla önem verilen ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek kolaylaşması insan haklarını küreselleştirmekte ve adeta "dünya vatandaşlığına" bir adım daha yaklaştırmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun kabulü de, neredeyse bütün hukuki uyuşmazlıkların insan hakları perspektifinden ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir. İnsan haklarına verilen anlam ve önemin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda ortak akla, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayandırılması gerekir. Bu noktada "İnsan Hakları El Kitabı" gerek teorik yönüyle, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından verdiği örnekler ile önemli bir işlev görmektedir." Kitapta Bulunan Konu Başlıkları İnsan Hakları Kavramı, Önemi ve Felsefi Temelleri İnsan Haklarının Türleri İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri ile Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği ve Sınırlandırılması Rejimi İnsan Hakları ile İlgili Ulusal ve Uluslararası RKoruma ve Denetim Mekanizmaları Başlıca İletişim Bilgileri ve İnternet Adresleri İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme
 • Daniel Klein
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  66,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hayatımızı en iyi şekilde yaşabilmek, hakikati bulmak umuduyla hangimiz felsefi özlü sözlerin, aforizmaların yardımına başvurmadık ki? Sadece birkaç iyi seçilmiş sözcükle o büyük felsefecilerin bu kadar belagatli ve ilham verici olabilmeleri hepimizi büyülemiyor mu? Daniel Klein kitabında, büyünün yanına neşeyi de katıyor, nasıl yaşamak gerektiğine ilişkin önemli felsefecilerden yaptığı alıntılara kendi kişisel yorumlarını da ekleyerek bize sunuyor. "İşte size defterimdeki özlü felsefi sözler ve altlarında kendi fikirlerim var. Cevaptan çok soruya yol açabilirler, ama yahu, ne lezzetli sorular onlar."

Sayfalar