Yazara Gore Listeleme

 • Fuzuli Bayat
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  345,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarık Baldan
  Türk kültürünün en çok araştırılan konularından biri olan Korkut Ata ve adına bağlanan Oğuznamelere olan merak eksilmeden devam etmektedir. Ününe ün, sözüne söz çatmayan Korkut Ata, Türk ulusunun vilayet ıssı olmasından dolayı kutsanmış, ozanlığı, tabibliği, kısmen şamanlığı kısmen de savaşçılığı kutsal merkez etrafında işlevselleşmiştir. Korkut Ata, Altay’dan Balkanlar’a kadar tanınan ve önünde baş eğilen kişiliğiyle Türk ulusunu birleştirmek ve çekişmeleri gidermek için çaba harcamıştır. Kopuzuyla ölüme meydan okuması, Yelmayası ile ölümden kaçması ile Korkut Ata, tarih öncesi şuurumuzu tarihle birleştirmiş, mitolijik kurgu aracılığıyla ontolojik varlığını günümüze taşımıştır. Korkut Ata, denizden denize büyük devletler kuran konar-göçer Türklerin kahramanlık çağlarını yaşatan ve bizlere ulaştıran ozan, Türk dünyasındaki ilk şaman, Tanrı’nın gönlüne ilham ettiği ilk velâyet sahibi , Hak Teâlâ’nın emanetini boynuna asan hüccet ve bilge ve başbilenliği ile milletin gönlünde taht kuran bir kahramandır.
 • Fuzuli Bayat
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Fuzuli Bayat
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  15,12 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Fuzuli Bayat
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  234,52 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan:Cem Kandemir
  Bu kitabın öğrencilerimiz, uzmanlar ve Türk Dili Tarihi meraklılarıiçin en büyük faydası Avrupa merkezciliğinin ortaya attığı ve zaman zaman yenilediği bazı savların, hiç tartışmaya girmeden (çünkü gerçekle yalanı,objektif olanla sübjektif yaklaşımı tartışmak zaman kaybından başka bir şey değildir.) çürütülmesi hususunda yardımcı olmasıdır. Tarihi özellikleri, hayat tarzları, mitolojileri, dini inançları ve nihayet bize kadar ulaşan dil malzemeleri ile bütünüyle Türk olan Kimmer/Kemerler, İskitler (Sakalar),Azlar, Hunlar, Avarlar, Sabirler, Bulgarlar ve diğerleri hakkında göçer halklar, Turani halklar, İrani halklar safsatasından öteye gitmeyen kimi bulgular hep küreselleşen dünya anlayışı içerisinde yeniden gündeme getirilmektedir. Yetişen genç nesil, Türk Dili Tarihi ile bu ideolojik-siyasi,sosyo-kültürel savaşa hazır olmalıdır. Aksi taktirde bilimsiz ve bilinçsiz gençlik üst kimliğini kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.
 • Fuzuli Bayat
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,33 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir
  Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Şamanlar hakkında söylenen efsanelerden ve Şamanların dua-alkış’larından, Şamanlık hakkındaki binlerce ilmî kitap ve makalelerden yola çıkılarak yazıldı. Tarihî süreç, icra ortamı sosyal yapı ve antropolojik olgu bir arada yürütüldü. Şamanlığın felsefî-ontolojik ve sosyal-epistemolojik temelleri ortaya konulmağa çalışıldı. Şaman büyücü mü, sihirbaz mı, "medecin-man"=otacı mı, kült ve âyin yöneticisi bir tür kâhin yahut papaz mı? Kendi kimseye benzemez ve kimse de kendisine benzemez, bir takım gizli güçlerin sahibi olduğuna inanılan ve "ruhların ağzı ile konuşan" bu "farklı kişi"nin şahsiyeti hakkında en derli toplu bilgileri ve Şamanlığın Türk kültüründeki günümüze kadar süregelen izlerini bu eserde bulacaksınız.
 • Fuzuli Bayat
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  7,99 MB
  Eser Türü: Kitap
  Oğuz Destanı mevcut varyantları, bazı Orta Çağ tarihi ve coğrafî eserlerde korunan bilgileri, halkın hafızasında sağlanmış efsane, rivayet, masal türünden anlatıları ile bir bütün oluşturmakta, Oğuzların hakim bir millet gibi Alp Er Tunga (M.Ö. 7. yy.) zamanından Hazar Denizi'nin her iki sahilinde, ayrıca M.Ö. 4-3. yy.?da Uzak Sibirya?da, M.Ö. 2. yy.?da Ön Asya?da ve Kafkaslar'da yerleştiklerini ve zamanla büyük ve küçük devletler kurduğunu bizlere aktarmaktadır. Zaman geçtikçe bazı değer yargıları değişmiş, ancak Türk milletini ayakta tutan Oğuz millî kültürü, Oğuz şuuru özde değişmez olarak kalmıştır. Bu bağlamda Oğuz Destanı bizlere bu gerçekleri aktaran millî hafıza, millî kitap niteliğindedir. Oğuz Destanı (epik abidesi, ata sözleri, edebî eseri, salnamesi, şiir parçaları vb. ile birlikte) aslında savaşa savaşa cihan devleti kuran, tarih yaratan, emelleri, arzusu Tanrı düzenini korumak olan atalarımızın geçmişi hakkında ozanların icra ettiği sözlü tarihimiz, ideolojimiz, felsefemiz, dünyaya bakışımızdır. Oğuz Destan dünyasının incelenmesi tarihe yön veren atalarımızın bediî-estetik zevklerini, dünya, insan hakkındaki düşüncelerini öğrenmek, Türk millî kültür ekolojisinin dününe göre bugününü biçimlendirmektir.