Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2068 sonuçtan 51 - 60 arası görüntüleniyor.
 • György Lukacs
  metin
  4 Ayrım
  853,46 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: GETEM
  Macar filozof ve yazarı olan György Lukacs Marksist estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. "Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı" adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve Musil'den, Beckett ve Faulkner'a uzanan temsilcilerini ele almakta ve bu akımı Balzac, Tolstoy ve Thomas Mann gibi yazarların temsil ettiği eleştirel gerçekçilik geleneğiyle karşılaştırmaktadır. Son bölümde ise toplumcu gerçekçilik akımının olumlu ve olumsuz yanlarını açıklayan yazar, bu anlayışın eleştirel gerçekçilikten alacağı derslere dikkati çekmektedir.
 • Cağfer KARADAŞ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağdaş İslam düşünürlerinin yetişme serüvenlerini, tecrübelerini, birikimlerini ve düşüncelerini tanıtmak hedeflenmiştir. Bununla aynı zamanda çağdaş İslam düşüncesi ve bu düşünceyi temsil eden düşünürler hakkında genel bir fikir vermek de amaçlanmıştır. Kitapta yer alan düşünürleri şöylece sıralamak mümkündür: Ebu? l-A? lâ Mevdudî Fazlurrahman Faruki Seyyid Hüseyin Nasr Muhammed Hamidullah Muhammed Arkoun Hasan Hanefi Nasr Hamid Ebu Zeyd Hüseyin Atay Hayrettin Karaman Bekir Topaloğlu Süleyman Uludağ
 • MEHMET ALİ BÜYÜKKARA
  insan sesi mp3 - Türkçe
  49 Ayrım
  988,22 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ESRA GÜREL ALTİNER
  Çağdaş İslam düşüncesi içerisinde yaşadığımız dönemden geriye doğru yaklaşık yüz elli yıllık bir serüvenin adlandırmasıdır. Bu dönem içerisinde İslam düşüncesini en bariz şekilde anlamlandırabileceğimiz kaynaklar ise İslami arka plana sahip fikir akımlarıdır. Bu fikir akımlarının fikrî çizgilerinin belirlenmesi zor da olsa tasnif edilebilir konumdadır. Mehmet Ali Büyükkara’nın Çağdaş İslami Akımlar adlı eseri İslam düşüncesinin temsil edildiği düşünce akımlarının ele alındığı teferruatlı bir eserdir.
 • Ali Bulaç
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,40 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bireysel ve toplumsal sorunların tek tek insanların gücünü aştığı bir dünyada hayatımızı derinden etkileyen “çağdaş düzenleri ve kavramları” anlatmak, sanıldığının aksine güç bir iştir ve yoğun bir çaba ister. Yaklaşık beş yılda hazırlanan bu kitap böyle bir çabanın ürünüdür. Amaç, içinde yaşadığı kültürel ve sosyal çevreyi anlama ihtiyacını duyan genç kuşaklara ve çağını sorgulamak isteyen aydınlara modern dünyayı biçimlendiren sosyal ve ekonomik düzenlerle bunları besleyen kavramlara ilişkin doğru ve sağlıklı bilgiler vermek, eleştirme ve alternatifler arama yollarını göstermektir.
 • Şaban Teoman Duralı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,47 MB
  Eser Türü: Kitap
  SUNUŞ: “Küreselleşme” kavramı, ilk defa yeryüzünün her yanında hayatı etkileyip, belirleyen bir medeniyet anlayışı olarak “insanoğlu”nun karşısında İktisadî, siyasî ve kültürel yönleri olan bu çok boyutlu sürece, karşı ideolojik kuşkular da var. Sanayileşme, kapitalist ekonomi, modernleşme, sekülarizm, liberal demokrasiye dayalı yeni bir siyasî kültür, İktisadî alanda millî devletlerin sonu, devlet dışı ilişki ve iletişim ağları, kompleks ve karşılıklı ticarî bağımlılık, kültürel değer kaymaları ve bu anlayışların yeryüzündeki insanların farkında olmaları. “Küreselleşme” modernleşme sürecinin bir kırılması mı, bir sürekliliği mi? “Küreselleşme” kavramının isim babası olduğu ileri sürülen sosyolog Ro- land Robertscn’a göre küreselleşme: “Dünyanın sıkıştırılması ve bir bütün olduğu şuurunun artmasıdır.” Tasmanya’da Prof. Malcolm Waters’a göre de küreselleşme “Toplumsal ve kültürel düzenlemeler üzerindeki coğrafya ile ilgili sınırların ortadan kalkma süreci ve insanların da bu sürecin farkında olmalan”dır. Günümüzdeki önceliği; okyanuslar ötesi coğrafî keşifler, Hıristiyanlığın kapitalizmin gelişmesine paralel yaygınlık kazanması, sanayi devrimi, sömürgeci hareketler, bir sanayi mamülünün dünyanın her yanında alınıp / satılması, Avrupa kültürünün evrenselleşmesi, makinanın ezici üstünlüğüne iletişim araçlarının üstünlüğü de katılması sağlanmıştır. Bu evrede mal ve hizmet ticareti, finans piyasaları, özel teşebbüs ve mülkiyet gibi kapitalist kurumlar küresel ölçekte faaliyet göstermekte, mübadeleler gerçekleşmekte, millî devletler milletler arası kapitalizmin pençesine düşmektedir. “Küreselleşme” modernlikten kopuş olmayıp, süreklilik arzeden ileri bir modernleşmedir. Liberal / kapitalist / demokratik sistemin tüm dünyaya egemen olmaya başlaması yeni anlayış ve kavramları da beraberinde getirdi: İnsan haklan, sivil toplum, sekülarizm, ferde öncelik ve refah.
 • TEOMAN DURALI
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  370,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gökhan Engin
  Çağdaş İngiliz-Yahudi Küresel Medeniyeti Kısa Özet "Tarihte topyekun insanlığa hükmetmiş bir "Büyük Birader" şekliyle hiç karşılaşmadık. Peki bu "Büyük Birader" insanlığı yine Orwell gibi İngiliz olan Aldous Leonhard Huxley`in son derece iç karartıcı ve kötümserlik aşılayan 1932 baskısı `Yiğit Yeni Dünya ` uçurumuna mı sürüklenmektedir? Günümüzdeki şartlarında bunların sebep oldukları dev sorunların da müellifi İngiliz-Yahudi medeniyeti olduğuna göre bunun tasvirini sunup onu teşrih masasına yatıracak olan da İngiliz- ve/ya Yahudi- düşünürü olmalıdır. İşte gerek George Orwell ile Aldous Huxley`de gerekse Karl Marx`da bu söylediklerimizin açık belgesini buluyoruz. Sonuçta bu çalışmada nedenleriyle birlikte sergilemeğe çaba harcamış olduğumuz bugün dünyayı ve insanlığı sarmış dev sorunların halledilmesi için elzem gözüken `Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetine seçenek oluşturabilecek yeni bir medeniyet biçimini ortaya çıkarmanın zihni ile maddi zemini varmı dır? sorusunun cevabını kimden bekleyeceğiz."
 • Fahri Kaya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  208,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Toplumumuzda din gerek yönlendirme, gerekse insanlara tesiri bakımından önemini devam ettirmektedir. Din kelimesinin etkisinde onun yerine kullanılabilecek başka hiçbir kelime yoktur. O ne hayatta ikinci sıraya itilebilir ne de insan hayatından çıkarılabilir. Kısacası din; hayatın, çevresinde döndüğü asıl eksendir. İnsanların kalplerindeki din tohumları henüz ölmemiş, İslama duydukları bir parça saygı ve bağlılık onları olgunlaştırmakta ve kalplerini alevlendirmektedir. Sonra da İslamın güzelliğiyle süslenmekte ve kendilerin iİslamla bezemektedirler. Allah'ın izniyle bunun semeresini görüyorlar. Hayatlarındaki lanetli prangları kırıp hürriyete kavuşmaktalar.
 • T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Z. GİPPİUS, GORKİ, İ. BUNİN, A. KUPRİN, İ. ZAMYATİN, M. ZOŞÇENKO, M. BULGAKOV, İ. ERENBURG, İ. BABEL GİBİ BELLİ BAŞLI HİKAYECİLERDEN SEÇMELER.
 • Derleme
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  373,08 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar