Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2084 sonuçtan 2021 - 2030 arası görüntüleniyor.
 • Sam Bourne
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,73 MB
  Eser Türü: Kitap
  Irak Savaşı’nda Saddam’ın iktidardan düşürülmesiyle ülkede bir kaos yaşanmış, asayiş sağlanamadığı için müzeler yağmalanmaya başlamıştır. Bağdat Müzesi de bu yağmadan nasibini alır. Iraklı küçük bir çocuk, tesadüf eseri müzenin gizli bir bölümünde eski bir kil tablet bulur. Gerçek değerini bilmediği için tablet elden ele dolaşmaya başlar ve sonunda tarihi eser kaçakçılarının eline düşer. Bu arada, bir arkeoloji profesörü olan Shimon Guttman, tesadüfen ele geçirdiği kil tabletin Hz. İbrahim’in vasiyeti olduğunu öğrenince dehşete kapılır ve bunu, eski bir arkadaşı olan İsrail başbakanına göstermek ister. Çünkü, bu vasiyetin barış görüşmelerini etkileye-ceğini düşünmektedir. Toplantının yapılacağı gün, başbakana mesajını iletmek için yaklaştığında, korumalar onun bir suikastçi oldu-ğunu düşünüp öldürürler. Bir arabulucu olan Maggie Costello ise İsrail-Filistin arasında yapılacak olan barış görüşmelerini sonlandı-racaktır ama art arda işlenen cinayetler yüzünden işler umduğu gibi gitmez. Başsağlığı için gittiği Guttman’ların evinde Bayan Gutt-man’ın ölü bulunması, olayların farklı bir boyutta olduğunu ortaya koyar. Artık, amansız bir kovalamaca başlamıştır. Herkes tablette Hz. İbrahim’in Moriah Dağı’nı Yahudilere bıraktığını yazdığını düşünür ama aslında bu öngörüler boşunadır. Tüm bilinmezler, iki halkın kaderini etkileyecek olan tabletin, İsrail Müzesi’nde bulunmasıyla ortaya çıkar.
 • Cemal Nur Sargut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  23 Ayrım
  364,18 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: YELİZ ÇENELİ
  …Hz. İdrîs, Allah’a olan büyük aşkıyla güneş makamına yükseltilmiş ve bu makamın daim temsilcisi olmuştur. “…İlk kez kalem ile yazı yazan, remil(kehanet) ilminin sahibi, hesap, kâinat ve felek ilmini ilk bilen, hey’et, tıp ve bitkilerin sırrını ilk bilen, ilk elbise diken, ilk kez ibâdethâne yapıp orada ibâdet eden, ulvî ve arzî şeyler hakkında ilk vezinli kaside ve şiir yazan, şehircilik yöntemini iyi bilen, ölçü ve tartı âletlerini ilk kullanan (…) ve insan cinsinin genel kutbu olan yüce peygamberdir…” ——–Sf.5 “…Sonra Cebrâil beni dördüncü semâya çıkardı. Kapının açılmasını istedi. Kim o? denildi. Cibril dedi. Beraberindeki kim? denildi. Muhammed, dedi. Ona dâvet iletildi mi? denildi. Evet, dedi. O’na, ‘merhaba, bu geliş ne güzel bir geliş’ denildi. Kapı açıldı. İdrîs ile karşılaştığımda Cebrâil: ‘Bu İdrîs’tir, ona selâm ver’, dedi. Selâm verdim, o da selâmımı aldı. Sonra bana: ‘Merhaba sâlih kardeş ve sâlih peygamber’ dedi.” ——–Sf.20 Taklitten tahkike ve ‘Cemâl’e yürüyen iman ehlinin yolculuğu, asırlar evvel yaşanmış ehl-i hâl hikâyeleri ve ifadelerinden ibaretse mesele yok, eserler ortada… … ama “-Ya, ‘dem bu demdir’ sırrı devam ediyorsa!” diyenlerdensek, CemalnurSargut bu yakıcı yolculuğun taliplerine Fusûsu’l Hikem ufkundan ses veriyor. Bu çalışma; bahsi geçen o sese kulak verecek, Cemâl yolcuları için…
 • İlhan Akkurt
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitapta Hz. İsa'nın gerçek öğretilerini bulacaksınız. Bu kitabı okumadan Hıristiyanlık hakkında karar vermeyin! Bu kitapta "Da Vinci Şifresî'nde verilen Yeni Dünya Dini'ni anlayacaksınız. Bu kitapta bir Tanrı Resmi göreceksiniz. Bu kitapta gerçek bir Ruh kavramını bulacaksınız. Bu kitapta İslam'a karşı yapılan eleştirilere cevaplar bulacaksınız. Bugün elimizdeki mevcut İncillere bakarak Hz. İsa için; Beytlehem'de mi doğdu - Nasıra'da mı doğdu? Kelamullah mı - Ruhullah mı? İnsanoğlu mu, Davutoğlu mu, Tanrıoğlu mu? Mesih mi - Peygamber mi? insan mı -Tanrı mı? Hıristiyan mı - Nasrani mi? Gerçek havarisi Pavlus mu - Yakup mu? Annesi ve kardeşleri kendisine iman etti mi? Mevcut İnciller O'nun İndileri mi? Tanrı Tek mi - Üçlü mü? Peygamberliği kaç yıl sürdü? Çarmıhta mı öldürüldü? Adı, İsa mı, Jesus mu, lesous mu, Yeşuha mı, Immanuel mi? Tüm bu soruların cevaplarını doğru bir şekilde öğrenmek mümkün değildir. Bu gerçeklerden dolayı "İsa yaşamamıştır" diyerek Vatikan'ı AİHM'de ispata davet eden papaz ve Türk şahit kimdir? Bu kitap, oğlu misyonerlerin ilgisine muhatap olmuş bir babanın kitabıdır. İlhan Akkurt, okuyarak, araştırarak, Hıristiyanlık hakkında önyargılı olmadan, mevcut İncil'lerin kendi içerisindeki çelişkilerini, kuşkularını ve tutarsızlıklarını ortaya koymuştur.
 • İbrahim Sarmış
  metin
  2 Ayrım
  1,29 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yahudiler Mesih'in kendileri için milli bir kurtarıcı olmasını ve başka milletleri egemenlikleri altına almasını sağlamasını bekliyorlardı. Böylece Peygamberin kurtarıcı rolünü çığırından çıkararak ulusalcı bir kralın egemenliğine dönüştürdüleroysa kurtuluş için diğer Peygamberlerin getirdikleri mesaj ne ise, Hz. İsa da onu İsrailoğullarına iletmiştir. "Hz. İsa'nın mesajında Allah'ın hükümranlığı, onun kurtarıcı Mesih olarak gelip İsrailoğullarını kurtarması fikri ile ilişkili olmamalıdır. İsa, kendisinden önceki peygamberler ve sonra gelen en son peygamber Hz. Muhammed gibi Allah'ın dinini tebliğ etmiştir. Onun yaptığı, Allah'ın yolundan uzaklaşan kavmini onun yoluna çağırmaktır. Gerçekten de Allah'ın hükümranlığı mesajı bir kurtuluş mesajıdır. Fakat bu hiç de diğer peygamberlerin muhataplarını kurtuluşa çağıran mesajından farklı bir karaktere sahip değildir.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  40,06 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Cemâlnur Sargut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  301,55 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: YELİZ ÇENELİ
  “Her nereye yüzünüzü çevirseniz Hakk’ın bir vechi (yüzü) oradadır.”(Bakara 115) Büyük mutasavvıf İbnü’l-Arabî Fusûsü’l Hikem’in Hz. İshak fassında bizi yeni bir isimle ; Hakk ismiyle hakikat yolculuğuna çıkartıyor. Hayal ve misal âlemi ile rüyadan bahsettiği bu fassda, varlıgın Gerçek ve Hayal olmak üzere ikiye ayrıldığını, gerçek varlığın Allah, hayal olanın ise Allah’ın dışındaki herşey olduğunu, dolayısıyla alemin bir vehimden ibaret olduğunu söylüyor. Bu durumda rüya, hayal mertebesine ait bir semboldür ve tâbir edilmesi gerekir. Ancak Hz. İbrahim, rüyasını tabir etmeyip zâhiren doğru zannetti. Oysa rüyasında gördüğü, oğlunun suretinde görünen kurbanlık bir koçtu Allah, oğluna karşılık bir koç göndererek onun rüyasını Hakk kıldı. Bu sebeple, Hakk hikmeti Hz. İshak’a tahsis edildi. Bu fassın önemli kavramlarından biri de himmettir. İbnü’l-Arabî, Allah’ın, tasarrufunu ârife bir ömürlük hediye ettiğini fakat onun kendindeki hiçlik dolayısıyla şaşkın kalıp gaflete düştüğünü anlatıyor.
 • Cemâlnur Sargut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  386,52 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: YELİZ ÇENELİ
  Görülüyor ki herkes kendi Rabb’i olan isme tâbidir. Bu yüzden de kimsenin Rabb’i kimseye uymaz. Herkes kendi ismine doğru yönelir ve kendi isminin öğretmenliğinde hareket eder. Bunun aksine hareket eden mutlu olamaz. Mutluluğu için kendi ismine yönelmesi mecburiyeti vardır. Mutluluk ile kastedilen huzurdur. Demek ki, meşreplerimizden ve nefsimizin arzularından dolayı ismimizden uzaklaşırsak huzuru kaybederiz. Bu da meşrepleri yenmek konusunda bizleri gayrete getirir. Ancak hiçbir şeye önem vermeyen, yalnız Allah’a odaklanan kişiye kâmil insan denir. Bunlar bütün isimleri anlar ve bilirler. Ama onlarda da rahmet gazâbı örttüğü için, cemâlî isimler celâlî isimlerin üzerini örtmüştür. Böylece onlarda bütün isimler Allah’a yönelmeleri için bir fırsat teşkil eder. Biz de kâmile uyduğumuz ölçüde Allah’a yaklaşır ve O’nu daha çok sevmeye başlarız. Hz. İsmâil herkesin bir vazife üzere bu âleme geldiğini ve onu yapmakla yükümlü olduğunu kabul ederek, yaratılmışa güzel nazarla bakmak derecesine ulaştı. Bu da onu diğer nefislerden âli (üstün) kıldı.
 • Muhammed Bin İbrahim-i Numani
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Meşkûre Sargut
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  454,01 KB
  Eser Türü: Kitap
  ÖNSÖZ Beyitlerin şerhi ve acizane tefsirin de husule gelmiş olan bütün ku sur ve nokmnlartamamen şahsıma aittir. Üstadım Ken’an Rifainin seçtiği muhtelif Mesnevi beyitlerinif bahislere serlavha yaparak bu kitapta arzetmis bulunuyoruz . Üstadımın kerem elinde; Bz. Pir’in mâna âlemine göz açtığımız andan itibaren, gerçek müslümanlığm özünü tavaf yolundayız. Sürçersek hdta bizim, yürürsek; bu himmet lütuf sahibinindir. Eser bizi (rgûd edenin ölmez varlığına ithaf olunmuştur. Meşkûre Sargut'
 • Ebu'l Hasan Ali En-Nedvi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  255,30 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kurânın bir lafız, bir de mana yönü bulunmaktadır. Manası ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen yorumlar Tefsir ilminin, lafzının seslendirilmesi ile ilgili yöntemler ve incelikler ise Kırâat ve Tecvid ilminin konusuna girmektedir. Kurânın, gönülleri etkileyecek bir şekilde okunması, Tecvid ilminin ortaya koyduğu ilkeleri doğru bir şekilde icra etmekle mümkündür. Tecvid ilmi, Kurânın kurallarına göre tilâveti konusunda pratik olarak önemli yöntemler ortaya koymuştur. Kurânın, güzel okunması için bu kuralların öğrenilip uygulanması gerekir. Notlandırarak latinize ettiğimiz bu eser, tecvid kurallarını hülasa etmiştir. İlitam (İlahiyat Tamamlama) öğrencilerine de okutulan bu küçük eser, kanaatimize göre güzel bir metotla hazırlanmış, günümüz tabiriyle pedagojik formasyona sahip bir ilim adamı tarafından yazılmıştır. Bu yüzden bu esere, bazı açıklamalar da ekleyerek tekrar gün yüzüne çıkartmayı arzu ettik. Osmanlı medreselerinde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuş bu nadide eser, Osmanlı kültürünün en güzel yazı örneklerinden biri olan rika karakteri ile yazılmıştır.

Sayfalar