Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 5517 sonuçtan 5481 - 5500 arası görüntüleniyor.
Mahmut Muhammet Taha
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Hayatı, İslam ve sosyalizm kelimeleriyle özetlenebilen Mahmut Taha, hem bir entelektüel hem de barışsever bir dava adamı olarak idamından yaklaşık yirmi beş yıl sonra bir yalnızlığa terk edilmiş gibidir. İslam’ın sadece resmileşmiş ana akımını muhatap alıp, bunun dışındaki yaklaşımları yok sayan gayri entelektüel yaklaşım, ne kadar derin olursa olsun bu tür farklılıkları görmezden gelir ve bu yolla kendi hakikatinin bir yü-zünden de kaçmış olur, bilmeden. Mahmut Taha’nın öne sürdüğü tezler, içinden geldiği dünya açısından sarsıcıdır; an-cak onu güçlü kılan şey politik ve toplumsal önermelerinin yanı sıra, bunları geliştirirken ortaya koyduğu yöntemdir. Gerçek bir ütopyacıdır o ama geçmişi hor gören bir fütürist değildir; bu yüzden, en yeni sözün bile aslında eskiden söylenmiş olduğunun farkındadır. Muradı, o kadim sözlerin üzerindeki tozları silkelemek ve ütopyayı, geçmişin “altın çağı” içinden çekip bugünün ışığına çıkarmaktır. Hakikatin meşalesini taşıyan her fikir süvarisinin yolu ister istemez yoksulların ve ezi-lenlerin arasından geçer. Herkesin eşit yaşadığı ve “birliğe” erdiği bir şafağın izlerini arar. Bunun için bir düzen tarif ederken, İslam’ın özündeki eşitliğin karşılığı olarak sosyalizme gelinmesi bir tesadüf veya keyfi bir tercih değildir. İslam’ın kendine özgü bir ekonomik sistemi yoktur, sadece birtakım ekonomik kuralları vardır: Zekât, fitre, sadaka... Bu kurallar, köleci sistemde, feodal sistemde ve kapitalist sistemde çok az farklılıklar göstererek devam etmiştir. Bu sistemlerin özüne dair her tartışma ise ortodoks gelenekler arasında hoşnutsuzlukla karşılanmış, buna teşebbüs edenler meşruiyet alanının dışına itilmiştir. Mesela en büyük ekonomik yasak olan “faiz” bile şer’i muameleden geçirilerek bugün “kâr payı” haline getirilmiştir. Mahmut Taha’nın İslam anlayışında, ekonomik kurallara değil, düzenin özüne, sistemin kalbine dair bir tartışma yer alır. Bu yüzden kapitalizmi kesin biçimde aşan bir hülyaya sarılır ve Seyyid Kutub gibi âlimlere sirayet eden Keynesçi kapitalizm anlayışına yüz vermeden, mutlak eşitliği vaaz eder. Onun dilinde toplumsal eşitlik ve bireysel özgürlüğün insanlığın nihai hedefi olması, üzerinde yer aldığı toprakta yarılmalara yol açarken, dinin geleneksel sınıf tercihini kökten değiştirir. Ona göre demokrasi, sosyalizmle birlikte, uygarlığın iki kanadından biridir. Toplum tek kanatla uçamaz. “Diktatörlüğün aksine demokrasi yanlış yapma hakkına dayanır” diyebilecek kadar özgüvenle konuşur.
Erol Manisalı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Türkiye-Avrupa Birliği görüşme süreci hangi sonuçları doğuruyor? Türkiye 15-20 yıl sonra AB'nin üyesi mi oluyor? Türkiye içeri alınmıyorsa nasıl bir bağ kuruluyor? Özel statü adı altında Türkiye nasıl sömürgeleştiriliyor? AKP hükümetinin küreselleşme ve yerelleşme politikları ile yapmak istediği şeyler nelerdir? AB ve ABD Ilımlı İslam Devleti formülü ile AKP'ye nasıl bir destek sağlıyorlar? AKP, AB görüşme sürecinden neler bekliyor? Abdullah Gül 1995'te Prof. Erol Manisalı'nın görüşlerine AB konusunda destek vermişti. Bugün neden karşı çıkıyor? Yanıtları bu kitapta bulacaksınız.
David Eddings
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Garion, Ejderha Tanrı Torak’ı öldürdükten sonra tüm batı Krallıkları barış ve huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Ta ki Karanlığın Çocuğu ile Işığın Çocuğu arasındaki yeni bir karşılaşmanın alametleri görünmeye başlayana kadar. Üstelik bu karşılaşmada kahramanların kim olacağı ve bunun nihai karşılaşma olup olmayacağı bile belli değildi. Bilinen iki isim vardı sadece: Zandramas ve Cthrag Sardius. Bir insan ve bir taş. Garion, Polgara ve Belgarath, bu kez yeni yol arkadaşlarıyla, “artık olmayan yere” doğru yola çıkacaklardı. Adım adım Sardion’un izini süren Garion ve arkadaşları Malloryon Beşlisinin bu üçüncü kitabında Mallorya İmparatoru Zakath’ın “misafirperverliğinden” kurtulmaya çalışıyorlar. Bir tarafta tüm Mallorya’yı kasıp kavuran veba salgını, kehanetin onları sürüklediği Karanda’da ise ifrit orduları var. Bu arada minik Zith ve Kadife çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Aniden ortaya çıkan yol arkadaşları hokkabaz Feldegast ise gerçek bir muamma…
Gönül Alpay Tekin
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Türk edebiyatında Yunus Emre'nin dolabı konuşturduğu "dertli dolap" şiiri ile başlayan varlıkların konuşması ve kendilerini anlatması, bu defa "çeng-name"de görülür. Bu mesnevide konuşan varlıklar ise çeng isimli çalgı aleti ve onu oluşturan ipek teller, servi ağacı, ceylan derisi ve at kılıdır. Mesnevinin başında tevhid, münacaat, na't ve dört halifenin medhiyesi, sonra da Emir Süleyman'ın vasıfları anlatılır. Vezir Mehmed Paşa medh edildikten sonra yine Emir Süleyman'ı anlatan bölüm gelir. Daî daha sonra kendinden bahseder ve eserin sebeb-i telifi kısmına geçer. Bu konuyu ilk defa İranlı Sa'dî'nin işlediğini anlatır. ""Beyan-ı Sıfat-ı Bahar şeklindeki bölümlerde meclis kurulan bir bağı, çengi ve orada yaşananları anlatır. Bu kısım, Emir Süleyman'ın yaşantısını da vermektedir. Sual-i kerden-i Dâî be-Çeng kısmından itibaren çeng, uzunca kendisini anlatır. Çengin ardından onu meydana getiren ipek teller, servi ağacı, ceylan derisi ve at kılı ayrı ayrı kendilerini, ne olduklarını ve başlarından geçenleri ayrıntılı olarak anlatırlar. Çeng-name vahdet (birlik, bir araya gelme) konusunu işleyen tasavvufî ve sembolik bir eserdir. Eserdeki sembol olan çeng, insanı ve bilhassa aşığı temsil eder ve Mevlana'nın "mesnevi"sindeki ney ile benzerlik arz eder. Bu durum Dâî üzerinde Mevlana'nın etkisini gösterir. Ayrıca Dâî bu eseriyle musiki alanındaki bilgisini de göstermiştir. Çeng-name'nin Burdur, Konya ve Sivas'ta olmak üzere üç nüshası vardır.
Ferzende Kaya
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Ahmet Kaya şarkıcıydı. Çocuksuydu. Öfkeliydi. Yaralıydı. Ve hayatının son döneminde yağmurlarını tanımadığı şehirlerde yalnızdı. Dilini bilmediği bir şehirde, karısının ve kızının kolları arasında öldü. Çabucak öldü. Bir çocuk gibi öldü. Daha önce sürgünde ölenler gibi yalnızlığıyla parçalanarak öldü. Tanımadığı bir ülkenin topraklarına gömüldü. Artık bacağı kırık mangalını yakamayacak, dostlarıyla rakı içemeyecek, doğduğu toprakları bir daha göremeyecek. Bir daha şarkı söyleyemeyecek. Ah keşke şarkı söyleyebilseydim. Kürtçe bir şarkı söylerdim onun için. Yalnızlık üzerine bir şarkı, ölüm üzerine bir şarkı. "Şarkı söyleyen çocukları sevin" diye bir şarkı. "Ben öldüğümde kimse memleketimi sevmediğimi söylemesin" diye vasiyet eden birini anlatan bir şarkı. Kürtçe bir şarkı söylerdim onun için. Eğer şarkı söylemeyi bilseydim. O, şarkı söylemeyi biliyordu. (AHMET ALTAN)
Hulki Cevizoğlu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

"Herkesin anlaması için" gönderilen Kur’an’ı Kerim’in içinde "kimsenin anlamaması" için birtakım "şifreler" gizlenmiş olabilir mi?.. Eğer bu şifreleme doğru kabul edilirse, belli bir tarihe kadar olaylar açıklandığı için, Kur’an’ı Kerim birkaç yıl sonra ömrünü ve geçerliliğini yitirmiş; en büyük dayanaklarından olan "evrenselliğini" kaybetmiş mi olacak? Acaba, "Önce ulusal değerlerini yıkalım" düşüncesinden hareket eden birtakım "dış güçler" (tabii ki Hıristiyan güçler), Kur’an’ı Kerim’i devre dışı bıraktıktan sonra ellerinde hazır beklettikleri "yeni dini" Türk halkına sunarak ulusal bütünlüğümüzü yok etmek mi istiyorlar? "Mucize" paketiyle süslenmiş "yeni din", Türkiye’de "sözde güvenilir" bir iki din adamı ya da bir kısım "sosyetik meczubun" uzun süredir gizliden gizliye açıkladıkları ya da kitaplaştırdıkları "kozmik!" kökenli, "uzaylılarla" bağlantılı -ama ayağı Dünya’daki Hıristiyan güçlere dayalı- "çağdaş hurafelerle dolu" sömürge zihniyetli bir din mi olacak?... "Şifreciler" gerçekten varolan bir şifreyi mi çözmeye çalışıyor; yoksa kendileri mi "şifre oluşturuyor.?" Şifrecilerin sürekli formül değiştirmesi; ana metinler üzerinde oynaması, yani resmi belgede tahrifat yapması; ya da ortaya çıkan rakamları, bazen kromozom sayısı, bazen kurtuluş günü, bazen de atom molekülünün sayısı (v.b.) gibi yorumlayıp istedikleri gibi değerlendirmesinin ardında ne yatıyor? "Şifreciler" bugüne kadar gizli kalmış gerçekleri mi ortaya çıkarıyor, yoksa birer şarlatan mı? Kur’an’ı Kerim’i yüceltiyorlar mı, yoksa onu bir "kehanet kitabına" dönüştürmeye çalışan kökü dışarıda bazı güçlerin oyuncağı mı?.. Bu kitabı okuyunca, çok net biçimde kararı siz vereceksiniz.
Öner Yağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Ulusal Kurtuluş Savaşlarının önderi Türkler; tarihlerinin bu onuruna sahip çıkıp bağımsızlık ateşini yeniden yakabilecekler, bağımlılık zincirlerini kırabilecekler mi, yoksa yüzyıldır süren bağımlılık politikasını daha da ağırlaştırarak sürdürüp onurlu tarihlerine yazık mı edecekler?Kim yerine getirecek bu koşulu? İnsan: Hangi insan? Korkutulan, yalanla kandırılan, sömürülen, ezilen ve yurdu işgal edilen insan, yurtsever insan.
İlhami YANGIN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

900 sayfa tutarındaki Eski Ahit’te annesi dul bir kadın olarak tanıtılan sadece iki kişi var; birisi Yarovam, öteki Hiram. Yarovam ve Hiram’ın önderliğindeki Masonların yaptığı ihtilal neticesinde iktidardan düşürülen Hazreti Süleyman ücret karşılığı balıkçıların balıklarını taşıyordu. Babil, Asur, Fenike, Keldaniler yok olurken, nasıl oldu da sadece Babil’e sürülen iki Yahudi kabilesi günümüze kadar kültürünü ve varlığını koruyarak gelebildi? Kabalistlere göre Hazreti Musa Mısır Hiyeroglif diliyle üç kat sır perdesi altında yazdı, bu Tevrat’ı Kabalistler adı verilen 70 kişilik bir gruba verdi. İki ayrı Kabala mevcuttur ve bunların tarihi Hazreti Âdem’in soyuna kadar uzanmaktadır. Hazreti İdris’in neslinden devredilen Kutsal Kabala ve Kabil’in soyundan gelme Şeytan’ın Kabalası. Hazreti Muhammed’le vahiy yoluyla mücadele edemeyen Yahudiler Cebrail’e düşman oldular ve vahiy olgusunu tamamen reddettiler. Kabalistler arasında iki meyil vardır: biri tamamen doktrin ve teorik koluna, diğeri de pratik ve mucizevî harikalar işine koyulmuştur. Pisagor’a göre, üstün varlıklar bazı hayvan türlerinin yapı taşlarını değiştirerek maymun türünü insan haline getirmişlerdir. Aleviliğin kurucusu Şeyh Safiyüddün, İlhanlıların Yahudi Veziri Reşideddin ve oğlu Erdebil Valisi Mir Ahmed’den büyük destek aldı. Reşideddin, Şeyh Safiyüddin’in müridiydi. Alevilerin tavşan eti yememesinin İslamiyet’le alakası yoktur. Tavşan eti Tevrat’ın (Levililer 11/6) ve (Yasanın Tekrarı 14-7) bölümlerinde yasaklanmıştır. Oğuzname zannederek yıllardır Tevrat okuduk. Oğuzname’nin İslami versiyonu olarak bilinen kitap, Tevrat’ın yaratılış bölümü ile başlamaktadır.
John Dewey
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap

Konu belirtilmedi.
Emine Şenlikoğlu
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Bazen bir umut dünyası kurarsın. Birden yıldırım düşer, onu yıkarsın. Olsun der, yeniden kalkarsın. Bazen zarar, bazen kar olur. Bilir misin bu girdabın ismi nedir? İki ayak birbirinin üstündedir. Ağlayıp güldüğün olur ikide bir. Bazen sonbahar, bazen yaz olur. Boşver başarının yarısı hayalle gelir. Ademoğlu yavaş yavaş yükselir. İnsana hayatın kendisi yük gelir. Bazen derya, bazen dağ olur.
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Komün gücü, kişiyi hayvan kertesinden, sosyalite gücüyle sosyal hayvan kalitesine yükseltirken (kişiyi toplumcullaştırırken) kendi içerisinde esame okunmazca hazmeder. Kişinin sosyal hayvan biçiminde hazmedildiği süreç, Komünün yekpareleşmesi sürecidir de. Komün yekpareleştikçe, kişi hazmedilir. Kişi ile toplumun diyalektiği Komünün gücünü yaratır. Fakat bu genellik bize ne kişiyi, ne toplumu, ne de Komün Gücünü kavratabilir. Komün Gücünün kişi ile toplum arasında gidip gelen diğer elemanların diyalektiği kavrandıkça, kişi ve toplum gerektiği gibi kavranabilir.
Halit Ertuğrul
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Gençlik yıllarının delidolu hayalleriyle yapılan hatalar, işlenen günahlar ve bunun karşısında ailelerin yaşadığı dramlar bütün gerçekliğiyle gözler önüne serilmiştir. VASİYET, yaşanmadan önce okunması gereken bir hayat dersi ve bir yol haritasıdır.
Kamuran Esen
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Konu bildirilmedi.
Murat yayınları
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

AÖF 1. türk dili edebiyatı 1. sınıf
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Türkiye’yi Siyonist-Masonlar mı yönetiyor, yoksa Amerikancı İslamcı İlim Yayma Cemiyeti’nin kurduğu İmam-Hatip okullarında yetişen İslamcılar mı? 1998’de Siyasal İslam’a destek yasası çıkartan Hıristiyan-Siyonist ABD 60 yıldır İslamcıların kıblesi mi? Kiliseler Konseyi Başkanı ABD Dışişleri Bakanı niçin Türkiye’nin İslam devletine dönmesini istedi? Hıristiyan-Siyonizm’in Başı Amerika İslam Şeriatçısı mı? ABD niçin işgal ettiği Sudan’da ve Irak’ta Federal İslam Cumhuriyeti kuruyor; niçin Türkiye’de Hilafet istiyor? Başbakanlık MGK Kararlarını Kıymetlendirme Müşavirliği Raporunda MGK’ya Hilafet önerenlerin gerekçeleri neler? ABD PKK’ya niçin İslamcı söylem önerdi? Siyasal İslamcıların akıl hocası Hıristiyan-Siyonist küreselciler kimler? Siyasal İslamcılığı etnik bölücülüğe kimler sürükledi? 1990’ların başında Kürt Raporu hazırlatıp Parti toplantılarını Irak’ın Kuzeyi’nde peşmerge kamplarında yapan Siyasal İslamcılar Türkiye’nin yönetimine nasıl tırmandı? Türkiye’de Lions Kulübün ilk kurucuları İslamcı-Masonlar mı? İslam’ı Masonlukla bir tutan Mason İslam Konseyi Başkanı kim? Türkiye’yi yöneten Siyasal İslamcı kadroları yetiştiren İlim Yayma Vakfı’nı masonlar mı kurdu? İmam-Hatip okulları açan İlim Yayma Cemiyeti’nin Amerikan Büyükelçiliğiyle ilişkisi neydi? Atatürk döneminde okutulan Din Dersi kitapları Allah’ı, Kur’an’ı, Peygamberi nasıl tanımlıyordu? ABD, hangi tarikatları ve cemaatleri neden destekliyor? Emperyalistler arası çatışmalarda Siyasal İslam kartı nasıl kullanılıyor? Türkiye 1994’te İslamcı bir askeri darbenin eşiğinden nasıl döndü? "Atatürk yaşasaydı İslamcı olurdu!" diyerek kamuoyunu İslamcı bir askeri darbeye hazırlayan İslamcı-Komünistler kimlerdi? İslamcı askeri darbe isteyenler hangi Genelkurmay Başkanı’na neden umut bağladılar? Polis eğitimine Amerikancı İslamcı damga vuranlar kimlerdi? Siyasal İslamcıları para ve silah vererek teröre yönelten Siyonist Yahudi Amerikan devlet adamları kimler? 1969’da ilk İslamcı İntihar Uçağı eylemini planlayan ve orduyu İslamcı darbe yapmaya kışkırtan İslamcı Türk kimdi? İlim Yayma Cemiyeti bağlantılı Amerikancı İslamcılar 1969 Kanlı Pazar’da Amerika’ya karşı direniş başlatan yurtseverleri nasıl katletti? Müslümanlık ile İslamcılık neden aynı şeyler değildir? İslamcılar Müslüman mı? İslamcı Hıristiyanlar kimler? İslamcı Siyonistler kimler? İslamcı Yahudiler kimler? İslamcı Komünistler kimler? Kızıl türbanlı erkek komünistin İslamcılığı nereden kaynaklanıyor? Amerikan Scientology tarikatıyla ortaklık kuran İslamcılar kimler? İslamcıların "Yahudi Düşmanlığı" İsrail’le ve Siyonistlerle danışıklı mı? Hıristiyan-Siyonistler Siyasal İslamcıları neden destekliyor? "Gayrı-müslimlerle ortak cihad" projesi hazırlayan İslamcılar kimler? Kimler Müslüman kamuoyunu İsrail’li bir Mehdi’ye hazırlıyor? Türbanlı imam-hatipli kızların Ermeni ayinlerinde ne işi var? İngiliz Lordlar Kamarası türbanı niçin destekliyor? İslamcı "Yeniden Milli Mücadele Hareketi"nin Amerika bağlantısı neydi? 1960’larda türban misyonerliği yapan İslamcı gazete Amerikan 6. Filosuna nasıl hizmet ediyordu? Amerikan ordusunda türbanlı subaylar mı var? Müslümanlığa ve Hz. Muhammed’e düşman olan ve Kur’an’ı yırtıp yakan Hıristiyanlar ve Siyonist Yahudiler, türbana niçin var güçleriyle sahip çıkıyor? II. Abdülhamid çarşafı neden yasaklamıştı? Abdullah Öcalan gibi kanlı bölücü örgüt liderlerinin gençliklerinde İslamcı olmaları bir raslantı mı? Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan kurulmasını savunan İslamcılar kimler? Türkiye’nin yönetimini İmam-Hatiplilere emanet edeceğiz diyen, İmam-vali, imam-bürokrat, imam-yargıç, imam -siyasetçi, imam-subay isteyen Cumhurbaşkanları, Genelkurmay Başkanları ve askeri istihbaratçılar kimler? Şah’ın son Genelkurmay Başkanı Abbas Karabagi anlatıyor: Binlerce Amerikalı subayın görev yaptığı Şah’ın ordusu Humeyni Devrimi’ni niçin bastırmadı?
Herman Broch
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Uyurgezerler, modern gelişmelerin toplumsal düzende ve değerler sisteminde yarattığı köklü değişmelerin insanları gündelik hayatta ne türden boşluklara savurduğunu gösteren bir üçleme. Tıpkı James Joyce, Thomas Mann, Robert Musil gibi sadece yazar-sanatçı değil toplumsal açıdan bir tür kâhin-şair konumundaki modernist romancı soyundan gelen Hermann Broch, bu üçlemenin ilk kitabı Romantik’te genç bir Avusturya subayı, ikinci kitabı Anarşist’te bir muhasebeci ve siyasi katil, son kitabı Realist’te fırsatçı bir asker kaçağı üzerinden insanların savrulurken inanç, ahlak ve akıl kaybıyla birbirlerine nasıl dolandıklarını gösterir.
Evin İlyasoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Günümüzde bestecisi artık "Bilgi Çağı"nın sanatçısıdır. Bilginin daha hızlı işlendiği, daha güvenli koşullarda saklandığı, daha ivedi iletildiği bir çağın olanaklarından yararlanmaktadır. iletişimin hızlanması sanatın her dalında olduğu gibi müzikte de bestecilerin tüm dünyayı yakından tanıyabilmelerine yol açmıştır. Böylece Türk besteciliği de artık kendi kaynakları kadar dünya tarihinin derinliklerinden, dünya coğrafyasının olanaklarından yararlanmaktadır. Yirminci yüzyılı tamamlamakta olduğumuz şu sıralarda Türk müziğinin evrenselleşen kimliğine değinmemiz kaçınılmaz. Bu kitabın başlıca amacı Cumhuriyet'ten sonra ülkemizde boy atan çoksesli evrensel müziğin yaratıcılarını tanıtmaktır. Bir diğer amacı, yeryüzünün dört bir yanına yayılan nice bestecimizi aynı çatı altında toplayarak onları da birbirleriyle tanışmaktır. Ve son bir görevi de orkestralarımıza, şeflerimize, tüm yorumcularımıza, konser salonu yöneticilerine ve konservatuarlara yirminci yüzyıl Türk besteciğine ait bir el kitabı oluşmaktır.
Hermann Broch
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Chaucer’dan Shakespeare’e, Kafka’dan Ted Hughes’a hattâ Nabokov’a birçok yazarı derinden etkilemiş. Etkisi sadece edebiyatla da sınırlı değil elbette. Sözgelimi günümüzden Fransız filozof Catherine Malabu, beynin plastikliği, travma ve felaket deneyimi sonrası konularını işlediği The Ontology of the Accident: An Essay on Destructive Plasticity, (Kazanın Ontolojisi: Yıkıcı Plastiklik Üzerine Bir Deneme) adlı deneme kitabında, uzun uzun Dönüşümler’e değiniyor; özellikle travma sonrası birden bire değişim geçiren (örneğin bir günde yaşlanan, bir günde çöken) insanları ve bu değişimin nedenlerini anlatırken Ovidius’un öykülerine başvuruyor. Malabu Dönüşümler hakkında –hattâ Kafka’nın Dönüşüm’ü hakkında da– ilginç bir yorumda bulunuyor: Aslında, herkesin düşündüğünün aksine, Dönüşümler’deki karakterlerin dönüştükleri canlı ya da şey, nesne hâline gelmedikleri, ama o biçimin, formun içinde saklı, tutuklu kaldıkları saptamasını yapıyor ve Dönüşümler’deki öykülerden örnekler sıralıyor.
MEF
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

MEF Edebiyat Sosyal Alan Soru Bankası
David Lodge
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap

Aralık 1915… Büyük yazar Henry James ölüm döşeğindedir ve çevresine, çoğu kendi şahsi meselelerinden ötürü orada bulunan pek çok akraba ve hizmetkâr toplanmıştır. Sonra romanın akışı içinde, 1880’li yıllara, Henry’nin “orta yaşları”nı sürmekte olduğu zaman dilimine gidiyoruz. O yıllarda Henry, ressam ve Punch çizeri sevimli George Du Maurier’yle samimi arkadaştır ve Amerikalı yazar Constance Fenimore Woolson’la yakın ama platonik bir ilişki yaşamaktadır. Öte yandan, kitaplarının satışındaki düşüşten dolayı ciddi bir endişe içindedir ve gerek şöhretin gerek servetin kapılarını bir oyun yazarı olarak aralamaya karar verir. Tam da o sıralarda, görme sorunları başlayan George Du Maurier, resimden yazıya geçmeye karar verir ve bir roman yazmaya başlar. Her iki adam için de sonuçlar şaşırtıcı, ironik, komik ve trajiktir. Du Maurier’nin Trilby’si, yazarının kendisini de hayretler içinde bırakarak, asrın en çok satan kitabı olurken, Henry onu ya göklere çıkaracak ya da batıracak olan oyunu Guy Domville’in ilk gecesini endişeyle beklemektedir. David Lodge’un hayalini kurduğu gibi, seyirciler “Yazar! Yazar!” diye salonu inletip Henry’yi sahneye çağıracak mıdır acaba? Bazıları zaten ünlü birer simayken, bazıları unutulmuşluktan kurtarılıp yaşama döndürülen karakterlerle dolu Yazar, Yazar birçok bakımdan bugünün sanat, toplumsal ilişkiler ve pazarlamadan oluşan kültürel ortamının habercisi olduğunu söyleyebileceğimiz Victoria İngiltere’sindeki edebiyat ve tiyatro yaşamının büyüleyici bir panoramasını sunuyor bize. Ama asıl olarak “yazarlık” hakkında bir roman bu; kalemiyle yaşayanların saplantıları, umutları, hayalleri, zaferleri ve hayal kırıklıkları hakkında. Olayların merkezindeyse bir yazar, Henry James ve onun, gönül gözünden anlatılan eşsiz hikâyesi yer alıyor.

Sayfalar