Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 48901 sonuçtan 181 - 200 arası görüntüleniyor.
Burcu Karataş Metin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
518,17 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nuray Koç

“Her tarafı gece olan birini ışıkları kapatarak korkutamazsın.” Bir kadın kaç kere kör kuyulara düşebilir ve kaç kere çıkabilir yukarı? Geçmişin savaşları bir zaaf mıdır yoksa geleceğe şekil veren altın birer nişan mı? Kevser, harabeye dönmüş yuvasından yetiştirme yurduna, oradan da bir hatanın korkunç kollarına savrulmuş, yine de hayatının kontrolünü eline almak için bıkmadan, yorulmadan mücadele etmiş bir hayat savaşçısı. Kevser, aynı vapura bindiğiniz, aynı sokaklarda yürüdüğünüz, aynı marketten alışveriş yaptığınız ya da çok uzaklardan hikayelerini hüzünle dinlediğiniz kadınların sesi. Kevser’de her biri yaşanmış bu hikayeleri okurken, acının esir aldığı bir hayatın umut serüvenine çıkacaksınız.
Fazıl Hayati Çorbacıoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
81,48 MB
Eser Türü: Tiyatro
Seslendiren: Celile Uysal, Güler Ökten, Kamuran Yüce, Suna Pekuysal
Melahat Kıyak Ürkmez
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
420,17 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: EMRE BILIMLI

“Melâhat Ürkmez Hanımefendi Şems-i Tebrizî ve Mevlâna ile ilgili yazdığı bu romanında bazı yanlı bilim adamlarının düştüğü hataya düşmemiş ve olaylara objektif olarak yaklaşmaya çalışmıştır.” Dr. Nuri ŞİMŞEKLER Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü “Yapıtta esen Derrida rüzgârı, eseri benzersiz kılan bir ufku müjdelemektedir. Bu kitaptaki didaktik öğeler o kadar spontan ki, kitabın bütününü kapsayan o lirik coşkuyu öldürmek ya da gölgelemek şöyle dursun tam tersine çok farklı bir damardan gelerek besliyor. Yazar bunu ustaca kullanmış. İmgeler son derece canlı. Modernitenin ve postmodernitenin tam da aradığı imgeler… Metaforları titizlik, dikkat ve dozunda kullanmış. Romanda metinden birdenbire elini nasıl çekeceğini ya da yapıtın önünden yürümeyeceği anları iyi hesap etmiş. Tam da burada, Metne, bizzat Şems ve Mevlâna doğrudan giriyorlar. Karşımızda bütün heybetiyle Şems var. Bundan sonra yazar kalemi tekrar eline aldığında Mevlâna’nın bıraktığı heybet yazarın elinde dehşet bir üsluba dönüşüyor.” Ali Uğur GÜNDEM Avukat - Yazar “Sevgili Melâhat Ürkmez Hanımefendi’nin büyük bir gayret, azâmi dikkat ve hassasiyetle bir araya getirdiği ‘Diyâr-ı Aşk’ isimli eseri, aşk-u muhabbetin çok değerli seçkin örneklerinden biridir.” H.Nur ARTIRAN Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı “İnsan-ı kâmilleri anlatırken bazısı ilmel yakîn bazısı aynel yakîn seviyesinde onların hakikatini açıklar. Bu kitap Şems’i öğrenerek bilenlerin kitabıdır. Bu yüzden yazılmış birçok ilmî eserden çok daha kıymetlidir. Hz. Mevlâna’nın anlaşılması, bilinmesi, Hz. Şems’in böyle anlatıldığı kitaplarda görülmesiyle mümkündür.” Cemalnur SARGUT TÜRK Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı “Melâhat Ürkmez Hanımefendi’nin toplumumuza kazandırdığı bu büyük eserinde, “Bir” olmuş iki can olan, Mevlâna ve Şems'in, O en büyük “BİR”e doğru nasıl yol aldıklarını gözlemleyecek, adeta o anları yaşadığınızı hissedeceksiniz.” Prof. Dr. Şükrü ÖZER Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Öğretim Üyesi
Mehmet Bayrak
Bitirildi
- Türkçe
2 Ayrım
25,37 MB
Eser Türü: Kitap

Alevilik konusu da, Kürt sorunu gibi öteden beri resmi ideoloii tarafından tabulaştırılan hususlardan biridir. Bu nedenle, temelleri ırkçı İttihad ve Terakki yönetimince atılan bu politikaya uygun olarak Kürt ve Alevi aydınlarının sesleri kesilmiş; onların yerine resmi ideolojiye bağlı asker ve sivil kalemler konuşmuş¬tur. Kürt aydınları, ülke dışında seslerini duyurmaya çalışırken; OsmanlI’dan bu¬yana zaten örgütsüz olan Alevi toplumu adına da ya Sünni kökenli Türk aydınları ya da resmi ideoloji yanlısı Bektaşi aydınları konuşmaya başlamıştır. Ülke içinde yaklaşık 50 yıllık bir suskunluktan sonra 1970’li yıllarda yoğun¬laşan Kürdoloji çalışmalarının ardından, 1980’li yılların ikinci yarısından sonra da Alevilik’le ilgili yayınlarda bir yoğunlaşma görüldü. Bu süreçte, gerek Bektaşi gerekse Alevi aydınlarınca ortaya konan yayınlar, genellikle resmi ideoloji çerçe¬vesini aşamayan ürünlerdi. Bu yayınlar içerisinde, gerek Aleviliğin inanç ve kül¬tür kaynakları, gerek Alevilik-Müslümanlık ilişkileri, gerekse Aleviler’in günü¬müzdeki sorunları konusunda yapılan belirleme ve öneriler, çoğunlukla sığ, tutar¬sız ve yanlıştır. Bu konularda, özellikle yurt dışındaki kimi yazar ve araştırmacı- iarca son dönemlerde tutarlı ve anlamlı çalışmalar yapıldığını belirtmeliyim. Alevi-Kürt kökenli bir araştırmacı olarak, çalışmalarımı öncc Alevilik, sonra da Kürt sorunu üzerinde yoğunlaştırdım. Türkiye’de Kızılbaşlık-Alevilik-Ahi Hk- Bektaşilik konularında yayımlanan eserlerin büyük bölümünü gördüm ve incele¬dim. Avrupa’daki çalışmalarım sırasında gördüm ki, bilerek veya bilmeyerek Türkiye’deki çalışmaların hiç birinde yer almayan yığınla eski kaynak var Batı kütüphanelerinde. Yüzlerce yıllık seyahatnamelerdeki değinmeleri biryana bıra¬kıp, 1810 yılından başlayarak konuyla doğrudan ilgili İngilizce, Fransızca, Al¬manca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Kürtçe kaynaklarda yeralan yüzlerce belgeye ulaştım. Bu nedenle, dünden bugüne Türkçe yayınlarda hemen hiç birine yer veril¬meyen gizli lıeterodoks halk dini kategorisindeki Kızılbaş, Alevi, Ahle Haq (Ali- İlalıi), Kakai ve Yezidi öğretilerine ilişkin bu belgelerin en azından bir bölümü¬nü, konuyla ilgili literatüre sokmayı bir araştırmacı olarak görev bildim.
Muzaffer Ayata
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
7,12 MB
Eser Türü: Kitap

Cumhuriyetten beridir, karşı-devrimin çarpıtarak sunduğu bir tarih tezi işleniyor. 12 Eylül faşizmi de bu çarpıtılmış tarih anlayışının en gözü kara savunucusu. Onlar bir tarih yazıyor. Onların ötesinde, yaşam bir tarih yazıyor. Ve ikisi birbirinin çelişeni oluyor. Resmi tarih, yaşamın tarihini hep örtmek, kapamak, göstermemek, yoketmek istiyor. Ama onu yokedemiyor. Karşı-devrimin tarih tezleri, direnişteki yaşamın yarattığı tarih karşısında unufak oluyor. Elinizdeki kitap, ikincisinin birincisine bir kez daha galip geldiği bir somutun ifadesidir. Ya da namluları halklarımıza dönük tankların gölgesinde zabit kalemlerini tükürükleyip tarih yazan malum zevatın karşısına, barikat gerilerinin ve direnişin, yaşamın, onurun safında kalarak çıkanların kanlarıyla yazdıkları bir tarihtir bu… Direnişteki yaşam, tarih yazar. Sürekliliğin, devinimin, yaşamı yeniden üretmenin olduğu yerin konusudur tarih. İnsan ancak böyle bir düzlemde göğsünü gererek, “tarih biziz! Yaşam ve mücadele adına bizden kalandır!” diyebilir. Resmi ideolojinin tarihi hiçbir şeyi yazamıyor, sadece kendini yazıyor. Yaşamın tarihi kanla yazılıyor. Elinizdeki kitap bir dönemin kanla yazılan tarihinin sadece bir sayfasıdır…
Mustafa Peköz
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
10,20 MB
Eser Türü: Kitap

Bu kitap, küresel sistem için hayati derecede önemli olan Büyük Ortadoğu' coğrafyasını hedefleyen bölgesel sömürgeleştirme politikalarının arka planını inceliyor. Küresel kapitalist sistemde ekonomik, politik, askeri, kültürel ve toplumsal ilişkilerde çok yönlü değişiklikler yaşanıyor. Kapitalist sistem, kendisini reorga- nize ederek yeni alanlara açılarak ilerliyor. Kapitalist küreselleşme bir bakıma bölgesel savaşlar üzerinden kendisine yeni sömürü alanları açıyor. Dünya kapitalist sistemi Büyük Ortadoğu' olarak tanımladığı bölgeyi, küresel sistemin içine çekmeye çalışıyor. Azami karın son derece yüksek olduğu bölgeleri kontrol altında tutarak küresel tekeller için bölgesel sömürge alanları yaratmaya odak-lanan uluslararası güçlerin hedefinde başta Körfez bölgesi olmak üzere bütün Ortadoğu bulunuyor. Enerji yataklarının bulunduğu bölgeler ve çevresinin bölgesel bir savaş alanına dönüşmesi, küresel stratejinin çok önemli bir parçası olup, epey önceden hazırlanan bir politik plan dahilinde uygulanmaktadır. ABD'nin başını çektiği küresel barbarlar, Ortadoğu'da yeni stratejik dengeler oluştur¬mak için bölgesel savaşı derinleştirmekle kalmıyorlar, etnik ve mezhepsel çatışmayı yaygın olarak kullanıyorlar. Bir dönem El Kaide küresel tekellerin stratejilerinin uygulanması için bir araç haline getirilirken, bugün ise IŞİD aynı işlevi görüyor. Bir kaos yaratma hareketi olarak konumlandırılan IŞİD, Ortadoğu'nun bölgesel dengelerinin yeniden şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlenmiş bulunuyor. Ortadoğu merkezli uluslararası ve bölgesel güç ilişkileri yeniden şekille¬nirken, rekabet, çatışma ve ittifaklar iç içe gelişiyor. Aynı zamanda bölgesel güçlerin rolleri ve etki alanı da hızla değişiyor. Küresel sistemin bölgesel stratejisine uyum sağlayamayan Türkiye gibi ülkeler, bölgesel denklemin dışına itilirken, İran gibi ülkelerin ise çok daha fazla ön plana çıkacağına dair güçlü emareler beliriyor. Bölgesel ilişkilerde güç dengelerini belirlemede çok daha üst düzeyde rol oynamaya başlayan Kürtler, geleceğin stratejik guç dengelerini belirleyecek bir konuma gelmeye başladılar. Bu durum Ortadoğu'da haritaların yeniden çizilmesi anlamına gelecektir. Türkiye'nin Suriye, Irak politikası çöktü. El Nusra ve IŞİD gibi İslamcı hare-ketlere çok aktif destek vermesi, Kobani merkezli Rojava'nın tasfiyesi için izlediği strateji başarısız kaldı. Böylelikle IŞİD'e karşı savaşta ön plana çıkan PYD-YPG gibi Rojava'nın politik ve askeri güçleri uluslararası alanda tanınır konuma gelirken, Türkiye çok daha fazla izole olmaya başladı. Büyük Ortadoğu' stratejisi küresel savaşın stratejik merkezi olarak işlev görüyor. Uluslararası ve bölgesel güç dengelerinin tamamen yeniden şekil-lendiği bu coğrafyadaki çok yönlü gelişmelerin politik arka planını incele¬mek, alternatif stratejilerin oluşturulması bakımından da son derece önemlidir.
David McDovall
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
25,77 MB
Eser Türü: Kitap

Bir Ortadoğu uzmanı olan David McDowall; 19. yy'dan günümüze kadar Kültlerin bu ayrıntılı tarih kitabında, mücadelenin eski ve yeni durumu, Kürt toplumundaki yerel rakiplerin önemi ve modern devletlerin Kürt ulusunun mücadele çağrılarına yanıt vermede başarısızlığa düşmesi gibi unsurların etkileşimiyle bu konudaki araştırmalarını daha da genişletiyor. Modern Kürt Tarihi’nin, Kürt sorununun altında yatan dinamikleri daha iyi anlamak isteyen herkes için çok yararlı olacağını düşünüyor ve umuyoruz.
NEDİM GÜRSEL
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
63 Ayrım
2366,83 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ENGİN ÇOLAK
Handan Çağlayan
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,89 MB
Eser Türü: Kitap

“Kadın siyasette özne mi nesne mi? Kadınların siyasete girmesi siyaseti değiştirir mi, kadınları değiştirir mi? Elinizdeki kitap, kadınların siyasette özne olup olmadıklarının tartışıldığı bu dönemde çok önemli bulgularla bu sorulara etraflı bir yanıt verme niteliği taşıyor. Kürt kadınlarının 1980’li yıllardan itibaren önce geleneksel kadınlık rolleri çerçevesinde, ardından siyasal söylemin mümkün kıldığı biçimde, en nihayet de kendi sorunlarına da çare arayıp siyasetin kendisini dönüştürmeye varan siyasete katılım süreçlerini bu kitap detaylı bir şekilde inceliyor.
Paul W.S. Anderson
Zerrin Tezel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 364 Ayrım
205934,16 MB
Eser Türü: Sesli Betimleme
Seslendiren: Ünsal Coşar
IMDB Puanı:
5.3

Umbrella'nın dünyayı mahvetme planları daha da şiddetlenerek devam ediyor. İnsanoğlunun kaçamadığı ölümcül 'T-virus' bulaştığı tüm bedenleri, et yiyen zombilere dönüştürmektedir. Umbrella'nın gizli yürütülen operasyonuna dahil olan Alice hem geçmişinden gelen sırları ortaya çıkartacaktır hem de insanlığın son umudu olarak virüsün ve salgının kaynağını bulup yok etmeye çalışacaktır. Dünyanın dört bir yanında, farklı ülkelerde tehlikeyi durdurmaya çalışan Alice inandığı doğrulardan da tereddüte düşecek, çevresinde güveneceği fazla kimsenin kalmadığını anlayacaktır. Geri sayım artık başlamıştır... Efsanevi bilgisayar oyunundan sonra ilk kez 2002 yılında sinemaya aktarılan Ölümcül Deney serisi, 10 yıldır türün meraklılarını ve Jovovich hayranlarını sinema salonlarına çekmeyi başarıyor. Filmin yönetmenliğini serinin yapımcısı olarak da tanıdığımız aksiyon sinemasının sevilen ismi Paul W.S. Anderson üstleniyor.
Amy Harmon
Arzu Altınanıt
Bitirildi
insan sesi + metin - Türkçe
45 Ayrım
563,32 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: MERYEM GÜNDÜZ

Tersyüz bize modern yasamin unutturdugu duygulari hatirlatiyor. Güzellik sadece yüzeysel olabilir ama bu hikâye ta içinize isleyecek ve uzun süre aklinizdan çikmayacak." -A Love Affair With Books- "Zaman zaman sizi neye ugradiginizi sasirtan bir kitap okursunuz. Bu kitap benim için tam olarak böyleydi. Bugüne kadar okudugum en güçlü hikâyeydi ve bana inanin, çok çok fazla kitap okuyorum. " -Holly Kelly, Rising kitabinin yazari.- "Hiçbir Çirkin, Ambrose kadar yakisikli, hiçbir Güzel de Fern kadar naif olmamisti! Tersyüz sizi toplum yargilarinin ötesine götürerek, yarali ve genç kalplerin bir attigi bu duygusal hikâyeyle içine çekecek." –Romancekolik- "Tersyüz, sevginin, arkadasligin, kaybetmenin ve hayata dair ikinci bir sansin, duygusal, yürek burkan ama ayni zamanda içinizi isitacak, kolay kolay unutamayacaginiz öyküsü." -Tugçe'nin Kitapligi- Ambrose Young okulun en çekici çocugu ve kasabanin yildiz güresçisiydi. Uzun boylu ve yapili bir vücudu, omuzlarina degen saçlari ve yakici gözleriyle ask romanlarinin kapaklarini süsleyebilecek kadar yakisikliydi. Fern Taylor bunun farkindaydi ve Ambrose Young'a âsikti. Belki de bu kadar yakisikli oldugu için Fern asla onunla birlikte olabilecegini düsünmemisti. Ta ki her sey tersyüz olana ve Ambrose'un eski yakisikliligindan eser kalmayana kadar? Tersyüz, bes genç adamin küçük bir kasabadan kalkip savasa gidisinin ve içlerinden sadece birinin geri dönüsünün hikâyesi... Hayati, benligi, güzelligi kaybetmenin hikayesi... Bir kizin, yikilmis bir çocuga ve yarali bir savasçinin, siradan bir kiza olan askinin hikâyesi... Kalp kirikliginin üstesinden gelen bir arkadasligin ve bilinen kaliplarin disina çikan bir kahramanin hikayesi... Tersyüz, hepimizin içinde biraz iyiligin biraz da kötülügün oldugunu kesfettigimiz modern çagin Güzel ve Çirkin'i...
İsmail Yiğit
Bitirildi
metin - Türkçe
27 Ayrım
25,83 MB
Eser Türü: Kitap

İddia Ediyoruz! Dünyada Böyle Bir İslam Tarihi Yok! Bu zamana kadar böyle bir eser yayınlanamadı. Çeşitli dünya dillerine çevrilen ve birçok ülkenin de üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan bu eser Arapçada 50'nin üzerinde baskı yaparak tarihi bir rekora imza atmıştır. Sadece Mekke ve Medine dönemi değil İslam öncesi cahiliye Araplarından, Osmanlı Cihan Devleti'nin sonuna kadar bütün tarihimizi en ince ayrıntısına kadar kapsar.
Susan Hill
Erhun Yücesoy
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
233,42 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: ŞEREF HAZİNEDAR

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan, ünlü İngiliz polisiye yazarı Susan Hill’in kitabı Siyahlı Kadın, Arthur Kipps’in genç bir avukatken başına gelenleri anlatıyor. Noel arifesi gecesiydi. Arthur Kipps ve ailesi, şömine ateşinin başında toplanmış, hayalet hikâyeleri anlatarak eğleniyorlardı. Fakat bu eski geleneği canlandırmak için ısrar eden çocukların, Arthur’un herkesten gizlediği ve unutmaya çalıştığı trajik bir hikâyesi olduğundan haberleri yoktu. Genç bir avukatken iş için İngiltere’nin ücra bir köşesine gönderilen Arthur Kipps, ıssız bataklıklar ortasındaki karanlık Eel Marsh Evi’nde geçirdiği korkunç günleri şimdiye dek kimseye anlatmadı. Ona kalsa anlatmak bir yana, yaşadıklarını anımsamak bile istemezdi ama zihninin derinliklerine sürgün ettiğini sandığı hikâye artık dile getirilmeyi talep ediyordu. Böylece Arthur, ruhunun kuytu köşelerine gizlenen şeytanları çıkarmak için Eel Marsh Evi’nin, evin yapayalnız ölen sahibi Alice Drablow’un ve onun korkunç sırrının hikâyesini yazmaya başladı. Siyahlı Kadın, ünlü İngiliz polisiye yazarı Susan Hill’in usta kaleminden Gotik edebiyatın   ölümsüzlüğüne şahitlik eden ürpertici, büyüleyici bir hayalet hikâyesi.
Ahmet Kardam
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
8,94 MB
Eser Türü: Kitap

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu lideri Mustafa Suphi’nin bir “şanlı tarihin” kurban-kahramanı olarak mitleştirilmesine karşılık, fikirlerinin ve izlediği politikanın belleklerden silindiğine, ona yönelik karalama ve karartma çabasının etkilerinin günümüze kadar uzandığına dikkat çeken Ahmet Kardam, bu kitapta Suphi’nin gerçek portresini çizmeye çalışıyor. Mustafa Suphi’nin 1915 öncesindeki “milliyetçiliğinin” ve “Türkçülüğünün” nasıl bir içeriği vardı? Sovyet Rusyası’nda, 1918 1920 arasındaki üç yıllık mücadelesi sırasında sadece “propagandif nitelikte” yazılar mı yazmıştı, sadece bir “hareket adamı” mıydı, yoksa geliştirdiği kendine özgü görüşleri var mıydı? Bolşevik Partisi yönetiminden hangi konularda farklı görüşler savunuyordu? Komünist Enternasyonal onun örgütlediği TKP’nin kuruluş kongresini neden geçersiz saydı? Ankara hükümetine ve Mustafa Kemal’e bakışı nasıldı? Türkiye’de sosyalist devrimi nasıl tasavvur ediyordu? Somut olarak neler yapmış, nasıl eylemişti? Sadece Türkiye solunun değil, Türkiye tarihinin önemli bir şahsiyeti hakkında, canlı ve düşündürücü bir politik-entelektüel biyografi.
Engin Geçtan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
42 Ayrım
844,55 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Figen Sönmez

İnsanın görünür davranışlarının ardındaki duygusal dünyasının araştırılması, kuşkusuz Freud'la başlamadı. Ancak insanın kendini anlaması yönünde, tarihin çok eski dönemlerinde başlamış olan çabalara, yirminci yüzyılın başında yeni bir nitelik ve hız kazandırarak, bugün bile etkililiğini sürdüren psikanalitik düşüncenin yolunu açan Freud oldu. Yirminci yüzyıl boyunca psikanalizden hareket eden çeşitli ekoller oluştu; bu ekoller psikanalitik kuramı tartıştılar, irdelediler, yeni kavrayış tarzları ortaya koydular - bugün bir psikanaliz sonrasından söz edebiliyorsak, bunu böyle canlı bir tartışmayı hayata geçirebilen insanlara borçluyuz. Diğer bir deyişle, psikanaliz Freud'la başlıyor başlamasına, ama onunla bitmiyor. Bu nedenle Engin Geçtan'ın, Freud'un ortaya koyduğu başlangıç ve temellerle, başta Adler, Jung, Rank, Horney ve Sullivan olmak üzere daha sonraki birçok kuramın sürekliliğini kuran bu kitabının, çok güzel ve anlaşılır yazılmış, temel bir giriş niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Üstelik bugünün Türkiyeli okuru, Psikanaliz ve Sonrası'nın ilk kez yayımlandığı 1988 yılına göre çok daha şanslı; psikanaliz tarihinin o dönemde henüz Türkçe'de olmayan birçok temel yapıtının bugün çevirisi var. Bu girişi, bu heyecan verici okuma ve araştırmayı onlarla sürdürmek mümkün.
Çağrı Dörter
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
22 Ayrım
368,52 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ayşe Kahya YÜKSEL

Asi Peygamberler Kitap Açıklaması Ne dinler ne de peygamberler anlatıldığı gibidir... Peygamberler tarihi, sırlarla ve üzeri örtülmüş hakikatlerle doludur... Peygamberlerin yürüdüğü yollar, her devirde insanlardan saklanmıştır... Bu kitap, tarih boyunca sır olarak saklanan ve sadece dışa kapalı öğretilerin içinde insanlığa aktarılan dinlerin ve peygamberlerin gerçeğini, Hakikat’in aslında ne olduğunu açık ve yalın bir dille anlatmak amacıyla yazıldı. • “Asi Peygamberler” kimlerdi ve onların gerçek öğretilerine insanların ulaşmaları neden engellendi? • Âdem ve Havva kavramlarıyla anlatılmak istenen gerçekler nelerdi? • İbrahim’in Hint kutsal metinlerindeki yeri neydi? • Nuh’un Gemisi aslında neyi anlatıyordu? Hayvanlar, fırtına, sel, deniz ve kara neyi sembolize ediyordu? Ve neden masalmış gibi doğrudan anlatıldılar? • Musa ve Firavun’un gerçeği neydi? Hâlâ yaşıyorlar mı? Yaşıyorlarsa nerede ve ne durumdalar? Hangi kıyafetler altındalar? Asi Peygamberler kitabı “İnsanın hakikati nedir? Ben kimim? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu âlem neden ortaya çıktı?” sorularının cevabını bulma yolculuğudur. “Asi Peygamberler Öğretisi”ni anlayan insan, dünyaya bir daha asla eskisi gibi bakamaz. Aldatılamaz, sömürülemez ve kandırılamaz. Çünkü peygamberlerin gerçek mesajlarını almış ve onların yolunu anlamış olur. Gerçek özgürlükse ancak bundan sonra gelir... (Tanıtım Bülteninden)
Mehmet Bayrak
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
25,37 MB
Eser Türü: Kitap

Ahmet Şerif İzgören
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
99,32 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sibel Sevgi

Sevilen yazar Ahmet Şerif İzgören, baldan tatlı Mu’nun maceralarına bir yenisini ekliyor. Aramıza katılan gizemli karakterimizle mülteci olmak ve doğa üzerine düşüncelere dalıyoruz. Maceranın, heyecanın dozu da iyice artıyor. Bakalım bu kez kovanda neler yaşanacak? Uzaklara uçarızzzz, bakın çok heyecanlıyızzzz… Kaz Dağları’ndan gelen dostluk esintisi… O gün nöbetçi arı çok telaşlıydı çünkü haberler kötüydü. Dev bir düşman, kovana doğru yaklaşıyordu. Bizim Kara Vezir Kargo durur mu, korkunç fırtınaya rağmen devin peşine düştü. Kraliçe, Mu ve tüm arılar da merak içinde onu beklemeye koyuldular. Derken öyle bir şey oldu ki…
Peyami Safa
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
372,71 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Eşref Gül

Türk edebiyatının en ünlü polisiye kahramanı Cingöz Recai, soluk kesen maceralarıyla okuyucularını şaşırtmaya devam ediyor. Sıradanmış gibi görünen hikâyelerle ustalıklı maceralar çıkaran Peyami Safa, akıcı üslubu ve kuvvetli kurgusuyla polisiye türünün en sevilen örneklerini bu kitaplarla gözler önüne seriyor. Cingöz Recai, ülkenin en tanınmış kibar hırsızıdır. Başkomiser Mehmed Rıza’yı peşinden koşturan, dünyaca ünlü dedektif Sherlock Holmes’e kök söktüren, kurnaz, cesur, soğukkanlı, zarif, tahsilli ve görgülü özellikleriyle Türk edebiyatının en meşhur tiplemelerindendir. Cingöz Recai, helal para kazanmış kimselere dokunmayıp servetini haksız yollardan kazananların baş belası olur. O, haram yiyicilerden aldıklarını muhtaçlara dağıtan bir iyilik abidesidir. Cingöz Recai, kendi asayiş anlayışıyla Fransızların Arsen Lüpen’ine, İngilizlerin Sherlock Holmes’ine şapka çıkartır.
Gülten Dayıoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
391,04 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Kabataş Erkek Lisesi Kitap Okuma Kulübü

Gizemli Güvercin, Gülten Dayıoğlu’nun kaleminden, Çocuk Klasikleri arasına girmeye aday bir eser. Bu ÖYKÜ-MASAL, yazarın ailesinde dört kuşaktır anlatılmakta. Eserde, merak ve coşku dolu bir kurguyla sevginin ve direncin değeri vurgulanırken çocuklar, düşsel dünyalarda, şaşırtıcı ve görkemli serüvenlere davet ediliyor.

Sayfalar