İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı 2008

Bitirildi
Yazar: 
Baki Kuru, Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan
metin
Türkçe
2 Ayrım
3,51 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Konusu: 
ÖNSÖZ Bu kitap. Prof. Dr. Baki Kuru'nun münferit olarak en son baskısını 1978 . . Yayımladığı "İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı" adlı eserinden yola ? rak daha sonra Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof Dr. Ejder Yılmaz ile - iktt hazırlanan ve ilk baskısı I985'1e yapılan müşterek eserin yeni bir ? s -dır. tece öğrencilere icra-iflâs hukukunun esaslarını öğretmek amacıyla ? fabl o/arak hazırlanan bu kitapta, kural o/arak, bütün ilmî ve kazai . m anf (yollama) yapılmamış, bu konuda değerlendirme ve eleştiride - amıştır. Bu ders kitabında, kural olarak kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ; kıy İçtihadı Birleştirme Kararları'na yer verilmiştir. -iflâs uygulamasında kullanılan başlıca basılı örnekler, kitabın sonu-uruhmış olarak konulmuştur. Ayrıca, hazırlamış olduğumuz beş ade -. neği de kitaba eklenmiştir (bkz. aşa. § 123). Açıklamaların daha ko a^ alabilmesini sağlamak için, kitap metninde, kitabın sonuna ekli olan ~ hasılı örneklere ve dilekçe örneklerine yollamalar yapılmıştır. \ "..."'/// kendi içinde önceki veya sonraki bahislere (konulara/ yapılan amalar, kitabın kendi sayfaları bakımındadır. Belli hır konu hakkında kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) . . Mama bulunduğunu kolayca bulabilmek için, kitabın sonuna ayrıntılı bir Kavram!Lira Göre Arama Cetveli" eklenmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı için "Kısaltmalar Cetveli "ne 'ırmak gerekir. Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, bazı kısımlar genişletilmiş (gifi mevzuattaki yenilikler, özellikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' ürürlüğe girmesi nedeniyle, bazı paragraflar yeniden yazılmış ve ge-• değişil 'ik/er ve düzeltmeler yapılmıştır. Aynı şekilde, 30. 7.2003 tarihindi giren 4949, 21.2.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5092, '. ' i 4 tarihinde yürürlüğe giren 5219. 18.3.2005 tarihinde yürürlüğe 5311. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 ve 6.3.2007 tarihinde : j".'' 5582 savılı kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu nda yapılan klikler ve gı (irilen yeni kurallar nedeniyle kitapta gerekli değişiklikler Önsöz yapılmış ve kitaba yeni paragraflar eklenmiş; kitabın bir çok paragrafı yeniden yazılmıştır. İcra ve İflâs Kanunu'nun 28 maddesinde değişiklik yapan ve bu Kanını a Geçici Madde 7'yi ekleyen 5311 sayılı Kanun hükümleri, esas itibariyle, istinaf yoluna uyum sağlamaya yönelik olup bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra uygulanacaktır. Bu nedenle, kitabın bu baskısında 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak incelenmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu'nda 5358 sayılı Kanunla yapılan ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ise "Cezaî Hükümler" başlıklı 16. bapta yer alan maddelerde yapılmıştır. Yeni TC "K ve CMK ile uyumlu olan bu yeni cezaî hükümler incelenmiş ve açıklanmıştır. Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5582 sayılı Kanun ile İİK'nun 45 inci, 128 inci, 134 üncü, 128/a ve 149/a maddelerine yapılan ekler ile ilgili mevzuattaki değişiklikler de incelenmiştir. Kitabımızı "Yetkin "yqyıw olarak basa// Ye/Jf///M/J//// Ftf/ffl FC/?tfğ/Û//î AŞ?ninslûi^eriZiya GülkSk ve Muharrem Başer e teşekkür ederiz. Kitabın öğrencilere yararlı olmasını dileriz. Ankara, Ağustos 2008 Prof. Dr. Baki KURU Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ
Talep Tarihi: 
Cuma, 1 Aralık, 2017
Tarayan: 
Mustafa Özal Esmer
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 1 Aralık, 2017