Sarıklı Mücahidler

Bitirildi
Yazar: 
Kadir Mısıroğlu
metin
Türkçe
2 Ayrım
9,79 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Sebil Yayınevi
9. Baskı
İstanbul
1992
Konusu: 
Yakın tarihimizin gerçeklerini girift bir bilmece haline getiren, yalan ve tezvir kampanyasının resmî ve hususî âmilleri, dehşetli bir hüsranla karşılaşmak üzeredirler. Hakikaten elli yıldan beri devlet imkânlarının kullanılması suretiyle nisyan ve karanlığa boğdurulan gerçeklerin şafağı sökmek üzeredir. Bu keyfiyetin en aldatmaz delillerinden biri de bu nâçiz eserin gördüğü muazzam alâkadır. Gerçekten "Sultan Va- hideddin", "Kurtuluş Savaşı" ve bu savaşın kazanılmasında "dinin rolü" etrafındaki hakikatleri çok eksik bir sûrette ifâde eden "Sarıklı Mücâhidler"in birinci tabı dört ay gibi çok kısa bir zamanda tamamen tükenmiştir. Ne yazık ki ya- ymevimizin mahdud mâli imkânlara sahip olması sebebiyle vâkî ısrarlı taleplere rağmen ikinci tab'ı bir çok ilâvelerle birlikte ancak şimdi yapılabilmektedir. Birinci tab'mdan bu güne kadar geçen zaman zarfında ele geçen birçok yeni ve ehemmiyetli vesika bile bu eseri eksiksiz bir hale getirmeye kifayet etmemiştir. Çünkü aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra yapılan bu tesbit ve araştırma birçok canlı şahidin, artık silinmeye yüz tutan zayıf izleri üzerinde yürünerek ortaya çıkarılmıştır. Zaferden sonra dine ve din adamlarına karşı takınılan yakışıksız ve zalimane menfi tavrın tabiî bir neticesi olarak, evlerin basıl- 12 dığı ve Kur’an-ı Kerim'lere kadar dinî temayüllerle ilgili her şeyin suç sayıldığı inkâr mevsiminde hiç bir hoca efendi, ortaya çıkarak hizmet ve fedakârlıklarından bahsedemediği gibi, çoğu tavan araları nev'inden izbe köşelerde saklanan birçok vesâik de mahvolup gitmiştir. Hizmetlerini sırf Ce- nab-ı Hakk'ın rızasını elde etmek için ifa etmiş bulunan din adamlarının şiar ittihaz ettikleri tevazu ve istiğnaları da bu neticeyi kolaylaştıran mühim bir âmil olmuştur. Bu itibarla okuyucularımızdan bu eseri itmam ve ikmale yarayacak vasıfta olmak üzere karşılaşacakları vesâik ve hatıraları adresimize postalamaları hususunda birinci tab'da vâki ricalarımızı bir kere daha tekrarlamak isteriz. Bu vesile ile bütün okuyucularımıza en candan teşekkürlerimizi takdim eder, Cenab-ı Haktan, idrak etmekte olduğumuz uyanışı, İslâm'ı ebedî payidar kılacak hizmetlere âmil olabilecek vüs'at ve kuvvete iblağ buyurmasını niyaz eylerim. Kadir MISIROĞLU 20 Ağustos 1969 Serencebey- İSTANBUL
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 9 Kasım, 2022
Tarayan: 
Mustafa Sevinç
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 9 Kasım, 2022

Yorumlar

Comment: 

Böyle önemli bir eserin bize ulaşmasında aracılık ettiğiniz için çok teşekkürler inşallah sesli bir şekilde dinleyebilmemize de aracılık edersiniz