Yazara Gore Listeleme

 • M. Abdullah Said
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  351,07 KB
  Eser Türü: Kitap
  Allah'a hamd; Resûlüllah Efendimiz Muhammed (SA.V.)'e, âl ve ashabına salât ü selâm olsun. Maneviyat inancı olanlar için dua bir huzur kaynağı ve yardım vesilesidir. Müslüman için aynı zamanda bir silâhtır, öyle bir silâhtır ki; O, maddi her türlü imkânlardan sonra, o imkânların tükendiği noktadan itibaren bize lâzım ve fâideli olur. Duanın belli başlı şartı: Her bakım' dan temiz olmak, tam inanç ve niyet içinde bulunmak; duayı bir hayır işin akabinde, bir ibâdetin ardında veya içinde riyadan uzak, sakin bir durumda yapmaktır. Duadan önce bir sadaka ver-mek de çok fâidelidir. tnsan için fikri ızdıraplann, fakr u .... - __ 5'_ zaruretlerin ve bedenî rahatsızlıfelarm görünür görünmez birer gizli sebebi vardır. Bu sebebler bilinmeden anlatılan arızalardan kurtulmak veya onlara yakalanmamak mümkün değildir. Bu bakımdan, insanların bu sebeb-leri bilmesinde 'şiddetli zaruret vardır. Onun için, bu kitapçıkda insanı rahatsızlıklara ve fakr u zaruretlere sev-keden mânevi (gizli, görünmez) sebebler ile maddi (bedeni) rahatsızlıklara sevk eden sebebleri izah ettik. Ayrıca türlü hastalıkların tedavisinde ve hayatın türiü safhalarında şifâ bahşedici dualar, devalar (terkipler) verdik. Verdiğimiz bu dualar içinde aynı zamanda halkımızın şiddetle ihtiyaç duyup da bulamadıkları muhtelif dualar mevcuttur. Fakat, şunu unutmamak lâzımdır ki, dualarla tedavi yoiuna ancafe, maddeten (tıbben) çare ve imkânların tükendiği, tedavinin mümfeün oimadığı *- 6 ,nofetadan itibaren daha ziyade teşebbüs edilmelidir. Bu, dinimizin de uygun gördüğü bir husustur. Cenâb-ı Hak'tan, bu duaları istimal eden kardeşlerimize feyz ve te'sirini halketmesini dileriz.